הוספה ומחיקה של עמודות

  • להוספה – סימון עמודה, קליק ימני, בחירה מהתפריט – 'הוסף'
    למחיקה – סימון עמודה, קליק ימני, בחירה מהתפריט – 'מחק'