הוספה ומחיקה של שורות

  • להוספה – סימון שורה, קליק ימני, בחירה מהתפריט – 'הוסף'למחיקה – סימון שורה, קליק ימני, בחירה מהתפריט – 'מחק'