הקפאת שורה

הקפאת שורה
• נסמן את השורה שמתחת לשורה שרוצים להקפיא.
• כרטיסיה 'תצוגה'- נבחר בפקודה 'חלון'
• בחר 'הקפא חלונית'
• בחר באפשרות הראשונה – 'הקפא חלונית'

הקפאת שורת 1 ועמודה A

• נעמוד על תא 2B
• כרטיסיה 'תצוגה'- נבחר בפקודה 'חלון'
• בחר 'הקפא חלונית'
• בחר באפשרות הראשונה – 'הקפא חלונית'