העתקה יחסית של נוסחה

העתקה יחסית של נוסחה בנוסחה ההפניה לתא יכולה להיות יחסית או מוחלטת. הפניה יחסית לתא משתנה בהתאם למקום שבו היא מוצבת. בהעתקת נוסחה שיש בה הפניה יחסית מעתיקה Excel את המרחק לתא שבו מתבצע החישוב, לפי מס’ התאים שרשומים בנוסחה שמעתיקים. עומדים בתא שבו יש נוסחה שרוצים להעתיק. גוררים את ידית האחיזה לכוון שאליו רוצים…

נוסחאות פשוטות

נוסחאות פשוטות נוסחאות פשוטותנוסחה היא חישוב או תהליך המבוצע ע”י Excel  כדי לקבוע ערך בתא מסוים בגיליון העבודה ע”י שימוש בערכים הקיימים בתאים אחרים. המחשב מזהה את הצורך בחישוב רק כשיש סימן שווה בתחילת הנוסחה. כתיבת נוסחה פשוטה עומדים בתא – מוסיפים את הסימן שווה = בעזרת העכבר, מצביעים על התא הראשון סימן הפעולה (חיבור,חיסור,כפל,חילוק)…

העתקה ושכפול נתונים

העתקה ושכפול נתונים סמן את התא או טווח התאים הזז את מצביע העכבר לקצה התא או הטווח שסומן, מצביע העכבר משתנה לראש חץ לחץ על מקש Ctrl, החזק לחוץ, למצביע העכבר יתוסף סימן חיבור + לחץ על העכבר וגרור את הסימן למיקום החדש שחרר את העכבר שחרר את מקש Ctrl אקסל למתחילים אקסל רמת ביניים…

העתק הדבק בעזרת קיצורי מקלדת

העתק הדבק בעזרת קיצורי מקלדת סמן את הטווח שיש לגזור לחץ על צירוף המקשים Ctrl+x כדי לגוזר עמוד על תא בודד כדי להדביק את הנתונים שגזרת לחץ על צירוף המקשים Ctrl+v – הדבקה אקסל למתחילים אקסל רמת ביניים אקסל למתקדמים אקסל פרו

העתק הדבק בקליק ימני

העתק הדבק בקליק ימני סמן את הטווח שיש להעתיק קליק ימני בעכבר- ‘העתק’ עמוד על תא בודד כדי להדביק את הנתונים שהעתקת קליק ימני בעכבר-‘הדבק’ אקסל למתחילים אקסל רמת ביניים אקסל למתקדמים אקסל פרו

העתק הדבק בעזרת תפריטים

העתק הדבק בעזרת תפריטים סמן תא או טווח תאים כרטיסיה ‘בית’ – קבוצת ‘לוח’- בחר בציור ‘העתק’ בחר את התא הימני העליון בטווח שאליו ברצונך להדביק את הנתונים כרטיסיה ‘בית’- הקבוצה ‘לוח’- בחר בציור ‘הדבק’ לחץ על Esc להסיר את הקווים המקווקוים- מבטל את אפשרות ההדבקה. אקסל למתחילים אקסל רמת ביניים אקסל למתקדמים אקסל פרו

הוספת גיליון עבודה

הוספת גיליון עבודה כרטיסיה ‘בית’ – קבוצת  ‘תאים’- בחר בפקודה ‘הוסף’ – בחר ‘הוסף גיליון’או  קליק ימני על שם הגיליון, בחר בפקודה ‘הוספה’, בחר באיקון ‘גיליון עבודה’, אישור אקסל למתחילים אקסל רמת ביניים אקסל למתקדמים אקסל פרו

מחיקה של גיליון

מחיקה של גיליון כרטיסיה ‘בית’ – קבוצת ‘תאים’- בחר בפקודה  ‘מחק’ בחר – ‘מחק גיליון’ אישור אקסל למתחילים אקסל רמת ביניים אקסל למתקדמים אקסל פרו

שינוי סדר גיליונות

שינוי סדר גיליונות לוחצים קליק שמאלי בעכבר על שם הגיליון שרוצים להזיז למקום אחר, משאירים את העבר לחוץ – מתקבל דף נייר ולידו חץ שחור קטן, ממקמים את החץ השחור במקום אליו רוצים להעביר את הגיליון, ומשחררים את הלחיצה על העכבר. אקסל למתחילים אקסל רמת ביניים אקסל למתקדמים אקסל פרו