VLOOKUP חלק ג'

נגן וידאו
שתפו עם חברים שעמוד זה יכול לסייע להם
Facebook
Twitter
LinkedIn
 • הפונקציה VLOOKUP

  הסבר לחלק ג' – השוואה בין שתי טבלאות

  בדוגמא שלפנינו, נשווה בין שתי טבלאות:

  כלומר, כאשר יש לנו 2 טבלאות, באחת נתוני העובדים ובשנייה נתון נוסף שלא נמצא בטבלה הראשונה, בדוגמא כאן, בטבלה השנייה יש את השי לחג שבחר כל עובד

  נרצה להביא לטבלת העובדים את סוג השי לחג שבחר כל עובד ועובד

  ניצור פונקציית VLOOKUP בטבלה הראשונה

  1. נחפש לפי מספר העובד
  2. טבלת החיפוש היא הטבלה של השי לחג בגיליון השני, נסמן אותה מהטור הראשון של מספר העובד
  3. הטור שבו נמצאת התשובה הוא טור מספר 3
  4. ונדייק עם המספר 0
  5. בדוגמא השנייה נחפש בצורה הפוכה, נחפש בטבלה השנייה (של השי לחג) האם כל האנשים נמצאים בטבלה הראשונה

  לכן ניצור את פונקציית ה VLOOKUP בטבלה השנייה,

  כמו קודם, נחפש לפי מספר העובד, ונרצה להחזיר את המקצוע שלו

  נעמוד בטבלה של השי לחג, בטור חדש ושם ניצור את פונקציית ה VLOOKUP שתביא לנו את מקצוע העובד לפי המספר שלו

  במידה ולא ימצא עובד כלשהו, תופיע הודעת שגיאה #N/A

  גם כאן, כמו בדוגמאות הקודמות, נוכל ליצור IFERROR כי למנוע את תצוגת השגיאה כאשר לא ימצא העובד

  תחביר

  VLOOKUP (lookup_value, table_array, col_index_num, [range_lookup])‎

  ארגומנטים נדרשים

   lookup_value   הערך שברצונך לחפש לפיו. הערך שברצונך לחפש לפיו חייב להיות בעמודה הראשונה של טווח התאים שתציין ב- table-array .

  לדוגמה, אם table-array כולל את התאים B2:D7, הערך lookup_value שלך חייב להימצא בעמודה B. ראה האיור להלן. Lookup_value יכול להיות ערך או הפניה לתא.

  Table_array  טווח התאים שבו VLOOKUP יחפש את lookup_value ואת הערך המוחזר.

  העמודה הראשונה בטווח התאים חייבת להכיל את lookup_value (לדוגמה, Last Name בתמונה להלן). בנוסף, על טווח התאים להכיל את הערך המוחזר (לדוגמה, First Name באיור להלן) שברצונך למצוא.

  col_index_num  מספר העמודה (החל ב-1 עבור העמודה הימנית ביותר ב- table-array) המכילה את הערך המוחזר.

  ארגומנטים אופציונליים

  range_lookup ערך לוגי המציין אם ברצונך שהפונקציה VLOOKUP תאתר התאמה משוערת או התאמה מדויקת:

  • TRUE להנחה שהעמודה הראשונה בטבלה מסודרת בסדר מספרי או אלפביתי ולחיפוש הערך הקרוב ביותר. זוהי שיטת ברירת המחדל אם אינך מציין שיטה.
  • FALSE לחיפוש הערך המדויק בעמודה הראשונה.

  דוגמה

  הערות*

  בעיה מה השתבש
  הערך המוחזר שגוי אם range_lookup מקבל את הערך TRUE או אינו מצוין, העמודה הראשונה חייבת להיות ממוינת בסדר אלפביתי או מספרי. אם העמודה הראשונה אינה ממוינת, הערך המוחזר עלול להיות בלתי צפוי. מיין את העמודה הראשונה או השתמש ב- FALSE לקבלת התאמה מדויקת.
  ‎ #N/A בתא
  • אם range_lookup מקבל את הערך TRUE, אזי אם הערך ב- lookup_value קטן יותר מהערך הקטן ביותר בעמודה הראשונה של table_array, תקבל את ערך השגיאה ‎#N/A.
  • אם הערך של range_lookup הוא FALSE, ערך השגיאה ‎#N/A פירושו שהמספר המדויק לא נמצא.

  לקבלת מידע נוסף אודות פתרון שגיאות ‎#N/A בפונקציה VLOOKUP, ראה כיצד לתקן שגיאת ‎#N/A בפונקציה VLOOKUP.

  ‎#REF!‎ בתא אם col_index_num גדול ממספר העמודות במערך הטבלאות, תקבל את הREF! ‎.

  לקבלת מידע נוסף אודות פתרוןREF! שגיאות ב-VLOOKUP, ראה כיצד לתקן שגיאתREF!.

  השגיאה ‎#VALUE!‎ בתא אם table_array קטן מ-1, תקבל את הVALUE! ‎.

  לקבלת מידע נוסף אודות פתרוןVALUE! שגיאות ב-VLOOKUP, ראה כיצד לתקן שגיאתVALUE! בפונקציה VLOOKUP.

  ‎#NAME?‎ בתא הNAME? בדרך כלל, ערך השגיאה פירושו שהנוסחה חסרה. כדי לחפש שם של אדם כלשהו, הקפד להשתמש בהצעות מחיר סביב השם בנוסחה. לדוגמה, הזן את השם כ- "פונטנה" ב-= VLOOKUP ("פונטנה", B2: E7, 2, FALSE).

  לקבלת מידע נוסף, ראה כיצד לתקן שגיאתNAME!.

   

  *כפי שמופיעות באתר התמיכה לאופיס של מיקרוסופט   

להצעת מחיר לעסקים
וארגונים בלבד צרו קשר
03-6998844