DATEVALUE

הפונקציה ממירה תאריך המאוחסן כטקסט למספר סידורי ש- Excel מזהה בתור תאריך.

WEEKNUM

המרת מספר סידורי למספר המייצג את מיקום השבוע מבחינה מספרית בתוך שנה

TEXTJOIN

שילוב הטקסט מטווחים מרובים ו/או מחרוזות מרובות, והכללת המפריד שציינת בין כל ערך טקסט אשר ישולב.