STANDARDIZE

הפונקציה מחזירה ערך מנורמל מתוך התפלגות המאופיינת על-ידי הארגומנטים mean ו- standard_dev.

BINOM.INV

החזרת הערך הקטן ביותר שעבורו ההתפלגות הבינומית המצטברת קטנה מערך קריטריון או שווה לו