WORKDAY.INTL

הפונקציה מחזירה את המספר הסידורי של התאריך שלפני או אחרי מספר ימי עבודה שצוין

WORKDAY

החזרת המספר הסידורי של התאריך לפני או אחרי מספר ימי עבודה שצוין

NETWORKDAYS.INTL

החזרת מספר ימי העבודה המלאים בין שני תאריכים באמצעות פרמטרים המציינים אילו וכמה ימים הם סוף שבוע