VLOOKUP

חיפוש בעמודה הראשונה של מערך ומעבר על-פני השורה כדי להחזיר את הערך של תא

DGET

חילוץ רשומה יחידה התואמת לקריטריונים שצוינו ממסד נתונים