MAXA

החזרת הערך המרבי ברשימת ארגומנטים, כולל מספרים, טקסט וערכים לוגיים

MAXIFS

החזרת הערך המרבי בין התאים שצוינו על-ידי ערכה נתונה של תנאים או קריטריונים