ABS

נוסחת ABS היא נוסחה שמחזירה את הערך המוחלט של מספר. בשיעור נוכל לראות כיצד מעמודת ערכים שליליים וחיוביים ניתן לפצל לעמודות של חובה וזכות.