מדריך הפונקציות באקסל

שם הפונקציהתאור קצרנושאסוג הפונקציהמילות מפתח url
ABSהחזרת הערך המוחלט של מספרערך מוחלטמתמטיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/ABS
ACCRINTהחזרת הריבית המצטברת עבור נייר ערך הנושא ריבית תקופתיתריביתפיננסיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/ACCRINT
ACCRINTMהחזרת הריבית המצטברת עבור נייר ערך הנושא ריבית במועד הפירעוןריביתפיננסיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/ACCRINTM
ADDRESSהחזרת הפניה כטקסט לתא יחיד בגליון עבודהכתובתמידע והפניהhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/ADDRESS
AGGREGATEהחזרת צבירה ברשימה או במסד נתוניםצבירהמתמטיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/AGGREGATE
AMORDEGRCהחזרת הפחת עבור כל תקופה חשבונאית באמצעות מקדם פחתפחתפיננסיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/AMORDEGRC
AMORLINCהחזרת הפחת עבור כל תקופה חשבונאיתפחתפיננסיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/AMORLINC
ANDהחזרת TRUE אם כל הארגומנטים הם TRUEלוגילוגיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/AND
AREASהחזרת מספר האזורים בהפניההפניהמידע והפניהhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/AREAS
ASINהחזרת הארק-סינוס של מספרטריגונומטריהמתמטיותארק סינוסhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/ASIN
ATANהחזרת הארק-טנגנס של מספרטריגונומטריהמתמטיותארק טנגנסhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/ATAN
ATANHהחזרת הטנגנס ההיפרבולי ההופכי של מספרטריגונומטריהמתמטיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/ATANH
AVERAGEהחזרת הממוצע של הארגומנטיםממוצעסטטיסטיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/AVERAGE
AVERAGEAהחזרת הממוצע של הארגומנטים, כולל מספרים, טקסט וערכים לוגייםממוצעסטטיסטיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/AVERAGEA
AVERAGEIFהחזרת הממוצע (ממוצע חשבוני) של כל התאים בטווח העונים על קריטריונים נתוניםממוצעסטטיסטיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/AVERAGEIF
AVERAGEIFSהחזרת הממוצע (ממוצע חשבוני) של כל התאים העונים על קריטריונים מרוביםממוצעסטטיסטיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/AVERAGEIFS
BINOM.DISTהחזרת ההסתברות בעבור ערכים נתונים של משתנה שמתפלג בינומית.התפלגותסטטיסטיותבינומי, בינומיתhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/BINOM.DIST
BINOM.INVהחזרת הערך הקטן ביותר שעבורו ההתפלגות הבינומית המצטברת קטנה מערך קריטריון או שווה לוהתפלגותסטטיסטיותבינומי, בינומיתhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/BINOM.INV
CEILINGעיגול מספר למספר השלם הקרוב ביותר או לכפולה הקרובה ביותר בעלת מובהקותעיגולמתמטיותכפולה מובהקותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/CEILING
CEILING.MATHעיגול מספר כלפי מעלה למספר השלם הקרוב ביותר או לכפולה הקרובה ביותר עם מובהקות.עיגולמתמטיותכפולה מובהקותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/CEILING.MATH
CELLהחזרת מידע אודות העיצוב, המיקום או התוכן של תאתאיםמידעhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/CELL
CHARהחזרת התו שמציין מספר הקודתוויםטקסטhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/CHAR
CHOOSEבחירת ערך מרשימה של ערכיםחיפושמידע והפניהhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/CHOOSE
CLEANהסרת כל התווים שאינם ניתנים להדפסה מטקסטתוויםטקסטהדפסהhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/CLEAN
CODEהחזרת קוד נומרי עבור התו הראשון במחרוזת טקסטתוויםטקסטhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/CODE
COLUMNהחזרת מספר העמודה של הפניהעמודהמידע והפניהhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/COLUMN
COLUMNSהחזרת מספר העמודות בהפניהעמודותמידע והפניהhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/COLUMNS
COMBINהחזרת מספר הצירופים עבור מספר נתון של אובייקטיםצרופיםמתמטיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/COMBIN
CONCATשילוב הטקסט מטווחים מרובים ו/או מחרוזות מרובותחיבורטקסטhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/CONCAT
CONCATENATEצירוף כמה פריטי טקסט לפריט טקסט אחדחיבורטקסטhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/CONCATENATE
CONFIDENCE.NORMהחזרת מחצית אורך רווח סמך עבור ממוצע אוכלוסיה, באמצעות התפלגות Z (כאשר ניתן להניח התפלגות נורמלית)ממוצעסטטיסטיותאוכלוסיה בר-סמך רווחhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/CONFIDENCE.NORM
CONFIDENCE.Tהחזרת חצי אורך רווח הסמך עבור ממוצע אוכלוסיה, באמצעות התפלגות tהתפלגותסטטיסטיותאוכלוסיה בר-סמך רווחhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/CONFIDENCE.T
CONVERTהמרת מספר משיטת מדידה אחת לשניההמרההנדסיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/convert/
CORRELהחזרת מקדם המיתאם בין שתי סדרות נתוניםמתאםסטטיסטיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/correl/
COSהחזרת הקוסינוס של מספרטריגונומטריהמתמטיותקוסינוסhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/COS
COUNTספירת כמות המספרים המופיעים ברשימת הארגומנטיםספירהסטטיסטיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/COUNT
COUNTAספירת כמות הערכים המופיעים ברשימת הארגומנטיםספירהסטטיסטיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/COUNTA
COUNTBLANKספירת מספר התאים הריקים בטווחספירהסטטיסטיותתאיםhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/COUNTBLANK
COUNTIFספירת מספר התאים בטווח העונים על קריטריון נתוןספירהסטטיסטיותתאיםhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/COUNTIF
COUNTIFSספירת מספר התאים בטווח העונים על קריטריונים מרוביםספירהסטטיסטיותתאיםhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/COUNTIFS
COUPDAYBSהחזרת מספר הימים שחלפו מתחילת תקופת השובר עד לתאריך הסדרת החשבוןאג"חפיננסיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/COUPDAYBS
COUPDAYSהחזרת מספר הימים בתקופת השובר שתאריך הסדרת החשבון חל בהאג"חפיננסיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/COUPDAYS
COUPDAYSNCהחזרת מספר הימים מתאריך הסדרת החשבון עד לתאריך השובר הבאאג"חפיננסיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/COUPDAYSNC
COUPNCDהחזרת תאריך השובר הבא לאחר תאריך הסדרת החשבוןאג"חפיננסיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/COUPNCD
CUMIPMTהחזרת הריבית המצטברת המשולמת בין שתי תקופותריביתפיננסיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/CUMIPMT
CUMPRINCהחזרת החזר הקרן המצטבר המשולם בגין הלוואה בין שתי תקופותקרןפיננסיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/CUMPRINC
DATEהחזרת המספר הסידורי הרציף המייצג תאריך מסוים.זמןתאריך ושעהhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/DATE
DATEDIFחישוב מספר הימים, החודשים או השנים בין שני תאריכים.זמןתאריך ושעהhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/DATEDIF
DATEVALUEהמרת תאריך המאוחסן כטקסט למספר סידורי ש- Excel מזהה בתור תאריך.תאריךתאריך ושעהhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/DATEVALUE
DAVERAGEהחזרת הממוצע של ערכי מסד נתונים שנבחרוממוצעמסד נתוניםhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/DAVERAGE
DAYהמרת מספר סידורי ליום בחודשתאריךתאריך ושעהhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/DAY
DAYSהחזרת מספר הימים בין שני תאריכיםזמןתאריך ושעהhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/DAYS
DAYS360חישוב מספר הימים בין שני תאריכים בהתבסס על שנה בת 360 יוםזמןתאריך ושעהhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/DAYS360
DBהחזרת הפחת של נכס עבור תקופה שצוינה באמצעות שיטת היתרה הפוחתת הקבועהפחתפיננסיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/DB
DCOUNTספירת התאים המכילים מספרים במסד נתוניםספירהמסד נתוניםhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/DCOUNT
DCOUNTAספירת תאים שאינם ריקים במסד נתוניםספירהמסד נתוניםhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/DCOUNTA
DDBהחזרת הפחת של נכס עבור תקופה שצוינה באמצעות שיטת היתרה הפוחתת הכפולהפחתפיננסיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/DDB
DECIMALהמרת ייצוג טקסט של מספר בבסיס נתון למספר עשרוני.המרהמתמטיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/DECIMAL
DEGREESהמרת רדיאנים למעלותהמרהמתמטיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/DEGREES
DGETחילוץ רשומה יחידה התואמת לקריטריונים שצוינו ממסד נתוניםחיפושמסד נתוניםhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/DGET
DISCהחזרת שיעור הניכיון עבור נייר ערךנכיוןפיננסיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/DISC
DMAXהחזרת הערך המקסימלי מתוך ערכי מסד נתונים שנבחרומקסימוםמסד נתוניםhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/DMAX
DMINהחזרת הערך המינימלי מתוך ערכי מסד נתונים שנבחרומינימוםמסד נתוניםhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/DMIN
DOLLARהמרת מספר לטקסט באמצעות תבנית המטבע $ (דולר)המרהטקסטhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/DOLLAR
DPRODUCTהכפלת הערכים בשדה רשומות מסוים התואמים לקריטריונים במסד נתוניםחישובמסד נתוניםhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/DPRODUCT
DSTDEVהערכת סטיית התקן בהתבסס על מדגם של ערכי מסד נתונים שנבחרוסטית תקןמסד נתוניםhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/DSTDEV
DSTDEVPחישוב סטיית התקן בהתבסס על כלל האוכלוסייה של ערכי מסד נתונים שנבחרוסטית תקןמסד נתוניםhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/DSTDEVP
DSUMחיבור המספרים בעמודת השדה של רשומות במסד הנתונים התואמים לקריטריוניםחיבורמסד נתוניםhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/DSUM
DVARהערכת השונות בהתבסס על מדגם מתוך ערכי מסד נתונים שנבחרומסד נתוניםמסד נתוניםhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/DVAR
EDATEהחזרת המספר הסידורי של התאריך שהוא מספר החודשים שצוין לפני או אחרי תאריך ההתחלהזמןתאריך ושעהhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/EDATE
EFFECTחישוב הריבית האפקטיבית לתקופה בהינתן הריבית הנומינלית ומס' התשלומים.ריביתפיננסיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/EFFECT
EOMONTHהחזרת המספר הסידורי של היום האחרון בחודש לפני או אחרי מספר חודשים שצוין.זמןתאריך ושעהhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/EOMONTH
ERROR.TYPEהחזרת מספר בהתאם לסוג שגיאהשגיאהמידעhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/ERROR.TYPE
EVENעיגול מספר כלפי מעלה למספר השלם הזוגי הקרוב ביותרעיגולמתמטיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/EVEN
EXACTבדיקה אם שני ערכי טקסט זהים זה לזההשוואהטקסטhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/EXACT
EXPהחזרת e בחזקת מספר נתוןחישובמתמטיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/EXP
F.DISTהחזרת התפלגות ההסתברות Fהסתברותסטטיסטיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/F.DIST
F.TESTהפונקציה מבצעת מבחן F לשוויון שונויות דו-צדדיחישובסטטיסטיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/F.TEST
FACTהחזרת העצרת של מספרחישובמתמטיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/FACT
FACTDOUBLEהחזרת העצרת הכפולה של Number.חישובמתמטיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/FACTDOUBLE
FALSEהחזרת הערך הלוגי FALSEלוגילוגיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/false/
FINDאיתור ערך טקסט אחד בתוך ערך טקסט אחר (תלוי רישיות)חיפושטקסטhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/FIND
FIXEDעיצוב מספר כטקסט בעל מספר קבוע של מקומות עשרונייםעיצובטקסטhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/FIXED
FLOORעיגול מספר כלפי מטה, לכיוון אפסעיגולמתמטיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/FLOOR
FLOOR.MATHעיגול מספר כלפי מטה למספר השלם הקרוב ביותר או לכפולה הקרובה ביותר בעלת מובהקותעיגולמתמטיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/FLOOR.MATH
FORECASTהחזרת ערך לאורך מגמה ליניאריתמגמהסטטיסטיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/FORECAST
FORECAST.LINEARמחזירה ערך עתידי בהתבסס על ערכים קיימיםמגמהסטטיסטיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/FORECAST.LINEAR
FORMULATEXTהפונקציה מחזירה נוסחה כמחרוזת.נוסחהמידע והפניהhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/FORMULATEXT
FREQUENCYהחזרת התפלגות שכיחויות כמערך אנכיהתפלגותסטטיסטיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/FREQUENCY
FVהחזרת הערך העתידי של השקעההשקעהפיננסיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/FV
FVSCHEDULEהחזרת הערך העתידי של קרן התחלתית לאחר החלת סידרה של שיעורי ריבית מורכביםהשקעהפיננסיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/FVSCHEDULE
GCDהחזרת המחלק המשותף הגדול ביותרחישובמתמטיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/GCD
GEOMEANהחזרת הממוצע הגיאומטרי של מערך או טווח של נתונים חיוביים.ממוצעסטטיסטיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/GEOMEAN
GETPIVOTDATAהחזרת נתונים המאוחסנים בדוח PivotTableחיפושמידע והפניהhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/GETPIVOTDATA
GROWTHהחזרת ערכים לאורך מגמה מעריכיתמגמהסטטיסטיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/growth/
HARMEANהחזרת הממוצע ההרמוני של ערכת נתוניםממוצעסטטיסטיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/HARMEAN
HLOOKUPחיפוש בשורה העליונה של מערך והחזרת הערך של התא שצויןחיפושמידע והפניהhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/HLOOKUP
HOURהמרת מספר סידורי לשעהזמןתאריך ושעהhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/HOUR
HYPERLINKיצירת קיצור דרך או קפיצה שפותחים מסמך המאוחסן בשרת רשת, באינטרא-נט או באינטרנטקישורמידע והפניהhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/HYPERLINK
IFציון בדיקה לוגית שיש לבצעלוגילוגיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/IF
IFERRORהחזרת ערך שציינת אם נוסחה מוערכת כשגיאה; אחרת, החזרת תוצאת הנוסחהשגיאהלוגיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/IFERROR
IFNAהחזרת הערך שאתה מציין אם הביטוי גורם לשגיאה מסוג ‎#N/A; אחרת, החזרת תוצאת הביטוישגיאהלוגיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/IFNA
IFSבדיקה אם מתקיים תנאי אחד או יותר, והחזרת ערך המתאים לתנאי TRUE הראשון.לוגילוגיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/IFS
INDEXשימוש באינדקס כדי לבחור ערך מהפניה או ממערךחיפושמידע והפניהhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/INDEX
INDIRECTהחזרת הפניה שצוינה באמצעות ערך טקסטהפניהמידע והפניהhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/INDIRECT
INFOהחזרת מידע אודות סביבת ההפעלה הנוכחית
הערה: פונקציה זו אינה זמינה ב- Excel Online.
מידעמידעhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/INFO
INTעיגול מספר כלפי מטה למספר השלם הקרוב ביותרעיגולמתמטיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/INT
INTERCEPTהחזרת החותך / בסיס של קו משוואת הרגרסיה הליניאריתרגרסיהסטטיסטיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/INTERCEPT
INTRATEהחזרת שיעור הריבית עבור נייר ערך שהושקע במלואוריביתפיננסיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/INTRATE
IPMTהחזרת תשלום הריבית עבור השקעה בתקופה נתונהריביתפיננסיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/IPMT
IRRהחזרת שיעור התשואה הפנימי עבור סידרת תזרימי מזומניםהשקעהפיננסיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/IRR
ISBLANKהחזרת TRUE אם הערך ריקלוגימידעhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/ISBLANK
ISERRהחזרת TRUE אם הערך הוא ערך שגיאה כלשהו למעט ‎#N/Aשגיאהמידעhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/ISERR
ISEVENהחזרת TRUE אם המספר זוגילוגימידעhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/ISEVEN
ISFORMULAהחזרת TRUE אם יש הפניה לתא המכיל נוסחהלוגימידעhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/ISFORMULA
ISLOGICALהחזרת TRUE אם הערך הוא ערך לוגילוגימידעhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/ISLOGICAL
ISNAהחזרת TRUE אם הערך הוא ערך השגיאה ‎#N/Aשגיאהמידעhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/ISNA
ISNONTEXTהחזרת TRUE אם הערך אינו טקסטלוגימידעhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/ISNONTEXT
ISNUMBERהחזרת TRUE אם הערך הוא מספרלוגימידעhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/ISNUMBER
ISODDהחזרת TRUE אם המספר הוא אי-זוגילוגימידעhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/ISODD
ISOWEEKNUMהחזרת המספר של השבוע בשנה לפי תקן ISO עבור תאריך נתון.זמןתאריך ושעהhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/ISOWEEKNUM
ISPMTחישוב הריבית המשולמת במהלך תקופה ספציפית של השקעהריביתפיננסיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/ISPMT
ISREFהחזרת TRUE אם הערך הוא הפניהלוגימידעhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/ISREF
ISTEXTהחזרת TRUE אם הערך הוא טקסטלוגימידעhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/ISTEXT
KURTהחזרת מדד הגבנוניות של סידרת נתוניםחישובסטטיסטיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/KURT
LARGEהחזרת ערך ה- k הגדול ביותר בסידרת נתוניםחישובסטטיסטיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/LARGE
LCMהחזרת הכפולה המשותפת הנמוכה ביותרחישובמתמטיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/LCM
LEFTהחזרת התווים השמאליים ביותר מערך טקסטשמאלטקסטhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/LEFT
LENהחזרת מספר התווים במחרוזת טקסטתוויםטקסטhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/LEN
LNהחזרת הלוגריתם הטבעי של המספר.לוגריתםמתמטיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/LN
LOGהחזרת הלוגריתם של מספר לפי בסיס שצויןלוגריתםמתמטיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/LOG
LOG10החזרת הלוגריתם של מספר על בסיס 10לוגריתםמתמטיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/LOG10
LOOKUPחיפוש ערכים בווקטור או במערךחיפושמידע והפניהhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/LOOKUP
LOWERהמרת טקסט לאותיות קטנותהמרהטקסטhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/LOWER
MATCHחיפוש ערכים בהפניה או במערךחיפושמידע והפניהhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/MATCH
MAXהחזרת הערך המרבי ברשימת ארגומנטיםמקסימוםסטטיסטיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/MAX
MAXAהחזרת הערך המרבי ברשימת ארגומנטים, כולל מספרים, טקסט וערכים לוגייםמקסימוםסטטיסטיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/MAXA
MAXIFSהחזרת הערך המרבי בין התאים שצוינו על-ידי ערכה נתונה של תנאים או קריטריוניםמקסימוםסטטיסטיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/MAXIFS
MDETERMהפונקציה מחזירה דטרמיננטת מטריצה של מערך.חישובמתמטיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/MDETERM
MDURATIONהחזרת המח”מ (לפי נוסחת Macauley) של אג”ח בעל ערך נקוב משוער של $100.אג"חפיננסיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/MDURATION
MEDIANהחזרת החציון של סדרת מספריםחישובסטטיסטיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/MEDIAN
MIDהפונקציה מחזירה מספר מסוים של תווים ממחרוזת טקסט, החל מהמיקום שאתה מציין.תוויםטקסטhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/MID
MINהחזרת הערך המינימלי ברשימת ארגומנטיםמינימוםסטטיסטיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/MIN
MINAהחזרת הערך הקטן ביותר ברשימת ארגומנטים, כולל מספרים, טקסט וערכים לוגייםמינימוםסטטיסטיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/MINA
MINIFSהחזרת הערך המינימלי בין התאים שצוינו על-ידי ערכה נתונה של תנאים או קריטריונים.מינימוםסטטיסטיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/MINIFS
MINUTEהמרת מספר סידורי לדקההמרהתאריך ושעהhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/MINUTE
MINVERSEהחזרת המטריצה ההופכית של המטריצה המאוחסנת במערך.מטריצהמתמטיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/MINVERSE
MIRRהחזרת שיעור התשואה הפנימי, כאשר תזרימי מזומנים חיוביים ושליליים ממומנים בשיעורים שוניםהשקעהפיננסיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/MIRR
MMULTהחזרת מכפלת המטריצה של שני מערכים.מטריצהמידע והפניהhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/MMULT
MODהחזרת השארית מחילוקחישובמתמטיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/MOD
MODEהחזרת הערך השכיח ביותר במערך או בטווח נתונים.שכיחותתאימותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/MODE
MODE.MULTהחזרת הערכים השכיחים (1 או יותר) כמערךשכיחותסטטיסטיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/MODE.MULT
MODE.SNGLהחזרת הערך השכיח ביותר בסידרת נתוניםשכיחותסטטיסטיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/MODE.SNGL
MONTHהמרת מספר סידורי לחודשהמרהתאריך ושעהhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/MONTH
MROUNDהחזרת מספר המעוגל לכפולה הרצויהעיגולמתמטיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/MROUND
NAהחזרת ערך השגיאה ‎#N/Aשגיאהמידעhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/NA
NETWORKDAYSהחזרת מספר ימי העבודה המלאים בין שני תאריכיםזמןתאריך ושעהhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/NETWORKDAYS
NETWORKDAYS.INTLהחזרת מספר ימי העבודה המלאים בין שני תאריכים באמצעות פרמטרים המציינים אילו וכמה ימים הם סוף שבועזמןתאריך ושעהhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/NETWORKDAYS.INTL
NOMINALהחזרת שיעור הריבית הנומינלית השנתיתריביתפיננסיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/NOMINAL
NORM.DISTהחזרת ההתפלגות המצטברת הנורמליתהתפלגותסטטיסטיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/NORM.DIST
NORM.INVהחזרת ההופכי של ההתפלגות המצטברת הנורמליתהתפלגותסטטיסטיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/NORM.INV
NORM.S.DISTהחזרת ההתפלגות המצטברת הנורמלית הסטנדרטיתהתפלגותסטטיסטיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/NORM.S.DIST
NOTהפיכת הלוגיקה של הארגומנטהיפוךלוגיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/NOT
NOWהחזרת המספר הסידורי של התאריך והשעה הנוכחייםזמןתאריך ושעהhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/NOW
NPERהחזרת מספר התקופות הנדרש עבור סכום השקעה / הלוואה נתונההשקעהפיננסיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/NPER
NPVהחזרת הערך הנוכחי הנקי (נטו) של השקעה / הלוואה על סמך סידרת תזרימי מזומנים תקופתיים ושער ריביתהשקעהפיננסיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/NPV
NUMBERVALUEהמרת טקסט למספר, באופן שאינו תלוי באזורהמרהטקסטhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/NUMBERVALUE
ODDעיגול מספר כלפי מעלה למספר השלם האי-זוגי הקרוב ביותרעיגולמתמטיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/ODD
OFFSETהחזרת היסט הפניה מהפניה נתונההפניהמידע והפניהhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/OFFSET
ORהחזרת TRUE אם ארגומנט כלשהו הוא TRUEלוגילוגיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/OR
PDURATIONהחזרת מספר התקופות הנדרשות להשקעה כדי להגיע לערך שצויןהשקעהפיננסיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/PDURATION
PEARSON החזרת מקדם המתאם של פירסון
מתאםסטטיסטיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/PEARSON
PERCENTILEהחזרת המאיון ה- k של ערכים בטווחאחוזיםתאימותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/PERCENTILE
PERCENTILE.EXCהחזרת האחוזון ה- k של ערכים בטווח, כאשר k הוא בטווח ‎0..1, לא כוללאחוזיםסטטיסטיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/PERCENTILE.EXC
PERCENTILE.INCהחזרת האחוזון ה- k של ערכים בטווחאחוזיםסטטיסטיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/PERCENTILE.INC
PERCENTRANKהחזרת המאיון ה- k של ערכים בטווח.אחוזיםתאימותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/PERCENTRANK
PERCENTRANK.EXCהחזרת האחוזון ה- k של ערכים בטווח, כאשר k הוא בטווח ‎0..1, לא כולל.אחוזיםסטטיסטיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/PERCENTRANK.EXC
PERCENTRANK.INCהחזרת האחוזון ה- k של ערכים בטווח, כאשר k הוא בטווח ‎0..1, כולל.אחוזיםסטטיסטיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/PERCENTRANK.INC
PERMUTהחזרת מספר התמורות של מספר נתון של אובייקטים, שניתן לבחור מתוך number אובייקטים.תמורותסטטיסטיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/PERMUT
PIהחזרת הערך של פאיחישובמתמטיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/PI
PMTהחזרת התשלום התקופתי עבור קצבה שנתיתהשקעהפיננסיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/PMT
POISSON.DISTהחזרת הסתברות לקבלת ערך נתון של משתנה המתפלג פואסוניתהתפלגותסטטיסטיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/POISSON.DIST
POWERהחזרת התוצאה של מספר המועלה בחזקהחישובמתמטיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/POWER
PPMTהחזרת התשלום על הקרן עבור השקעה לתקופה נתונההשקעהפיננסיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/PPMT
PRICEהחזרת המחיר של אג”ח הנושא ריבית תקופתית שלו ערך נקוב של $100אג"חפיננסיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/PRICE
PRICEDISCהחזרת המחיר לערך נקוב של $100 של אג”ח שנמכר בנכיון (הנחה).אג"חפיננסיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/PRICEDISC
PRICEMATהחזרת המחיר של אג”ח המשלם ריבית בעת הפירעון בערך נקוב של 100$אג"חפיננסיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/PRICEMAT
PRODUCTהכפלת הארגומנטיםחישובמתמטיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/PRODUCT
PROPERהפיכת האות הראשונה של כל מילה בערך טקסט לרישיתהמרהטקסטhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/PROPER
PVהחזרת הערך הנוכחי של השקעההשקעהפיננסיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/PV
QUARTILEהחזרת הרביעון של ערכת נתונים.אחוזיםתאימותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/QUARTILE
QUARTILE.EXCהחזרת הרבעון ה-k מתוך ערכים בטווח נתון (ראשון, שני, שלישי) לא כולל.אחוזיםסטטיסטיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/QUARTILE.EXC
QUARTILE.INCהחזרת הרבעון ה-k מתוך ערכים בטווח נתון (ראשון, שני, שלישי) לא כולל.אחוזיםסטטיסטיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/QUARTILE.INC
QUOTIENTהחזרת חלק המספר השלם של פעולת חילוקחישובמתמטיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/QUOTIENT
RADIANSהמרת מעלות לרדיאניםהמרהמתמטיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/RADIANS
RANDהחזרת מספר אקראי בין 0 ל- 1חישובמתמטיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/RAND
RANDBETWEENהחזרת מספר אקראי בין המספרים שציינתחישובמתמטיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/RANDBETWEEN
RANK.AVGהחזרת הדירוג של מספר ברשימת מספריםדרוגסטטיסטיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/RANK.AVG
RANK.EQהחזרת הדירוג של מספר ברשימת מספריםדרוגסטטיסטיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/RANK.EQ
RATEהחזרת שיעור הריבית התקופתי של קצבה שנתיתריביתפיננסיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/RATE
RECEIVEDהחזרת הסכום המתקבל במועד הפירעון עבור נייר ערך שהושקע במלואואג"חפיננסיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/RECEIVED
REPLACEהחלפת תווים בתוך טקסטתוויםטקסטhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/REPLACE
REPTחזרה על טקסט מספר נתון של פעמיםכפילותטקסטhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/REPT
RIGHTהחזרת התווים הימניים ביותר מערך טקסטימיןטקסטhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/RIGHT
ROMANהמרת ספרות רגילות לספרות רומיות, כטקסטהמרהמתמטיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/ROMAN
ROUNDעיגול מספר למספר הספרות שצויןעיגולמתמטיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/ROUND
ROUNDDOWNעיגול מספר כלפי מטה, לכיוון אפסעיגולמתמטיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/ROUNDDOWN
ROUNDUPעיגול מספר כלפי מעלה, בניגוד לאפסעיגולמתמטיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/ROUNDUP
ROWהחזרת מספר השורה של הפניהשורהמידע והפניהhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/ROW
ROWSהחזרת מספר השורות בהפניהשורותמידע והפניהhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/ROWS
RRIהחזרת שיעור ריבית שווה ערך עבור מגמת גידול של השקעה.ריביתפיננסיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/RRI
SEARCHאיתור ערך טקסט אחד בתוך ערך טקסט אחר (לא תלוי רישיות)חיפושטקסטhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/SEARCH
SEQUENCEיצירת רשימה של ערכים רציפיםמספרמתמטיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/sequence/
SECONDהמרת מספר סידורי לשניההמרהתאריך ושעהhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/SECOND
SHEETהחזרת מספר הגיליון של הגיליון שבוצעה אליו הפניהמספרמידעhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/SHEET
SHEETSהחזרת מספר הגליונות בהפניהמספרמידעhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/SHEETS
SIGNהחזרת הסימן של מספרסימניםמתמטיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/SIGN
SINהחזרת הסינוס של זווית נתונהטריגונומטריהמתמטיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/SIN
SLNהחזרת הלוגריתם הטבעי של מספרלוגריתםמתמטיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/SLN
SLOPEהחזרת השיפוע של קו הרגרסיה הליניאריתרגרסיהסטטיסטיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/SLOPE
SMALLהחזרת הערך ה- k הקטן ביותר מתוך ערכת נתונים.חישובסטטיסטיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/SMALL
SORTממיין את התוכן של טווח או במערךמיוןמידע והפניהhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/SORT
SORTBYממיין את התוכן של טווח או מערך בהתבסס על הערכים בטווח המתאים או מערךמיוןמידע והפניהhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/SORTBY
SQRTהחזרת שורש ריבועי חיוביחישובמתמטיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/SQRT
STANDARDIZEהחזרת ציון התקן של ערך X בהינתן הממוצע וסטיית התקן של התפלגותוהתפלגותסטטיסטיותנרמול נירמולhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/STANDARDIZE
STDEVהפונקציה מעריכה את סטיית התקן לפי מדגם.סטית תקןתאימותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/STDEV
STDEV.Pהחזרת סטיית התקן בהתבסס על ההנחה שהמדגם הוא האוכלוסיה כולהסטית תקןסטטיסטיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/STDEV.P
STDEV.Sהחזרת אומדן לסטיית תקן של האוכלוסיהסטית תקןסטטיסטיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/STDEV.S
STDEVAהחזרת סטיית התקן לפי מדגםסטית תקןסטטיסטיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/STDEVA
STDEVPהחזרת סטיית תקן בהתבסס על האוכלוסיה כולה הנתונה כארגומנטים.סטית תקןתאימותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/STDEVP
STDEVPAהחזרת סטיית התקן בהתבסס על אוכלוסיה שלמה, כולל טקסט וערכים לוגייםסטית תקןסטטיסטיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/STDEVPA
SUBSTITUTEהחלפת טקסט ישן בטקסט חדש בתוך מחרוזת טקסטהמרהטקסטhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/SUBSTITUTE
SUBTOTALהחזרת סכום ביניים ברשימה או במסד נתוניםסיכוםמתמטיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/SUBTOTAL
SUMחיבור הארגומנטיםחיבורמתמטיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/SUM
SUMIFסיכום ערכים בטווח נתוןסיכוםמתמטיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/SUMIF
SUMIFSהוספת התאים בטווח העונים על קריטריונים מרוביםתאיםמתמטיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/SUMIFS
SUMPRODUCTהחזרת סכום המכפלות של רכיבי מערך מתאימיםסיכוםמתמטיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/SUMPRODUCT
SWITCHהערכה של ביטוי מול רשימת ערכים והחזרת התוצאה המתאימה לערך הראשון שמתאים.השוואהלוגיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/SWITCH
SYDהחזרת הפחת לפי שיטת "סכום ספרות עולה”פחתפיננסיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/SYD
TANהחזרת הטנגנס של מספרטריגונומטריהמתמטיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/TAN
TEXTעיצוב מספר והמרתו לטקסטהמרהטקסטhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/TEXT
TEXTJOINשילוב הטקסט מטווחים מרובים ו/או מחרוזות מרובות, והכללת המפריד שציינת בין כל ערך טקסט אשר ישולב. המרהטקסטhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/TEXTJOIN
TIMEהחזרת המספר הסידורי של שעה מסוימתזמןתאריך ושעהhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/TIME
TIMEVALUEהמרת שעה בתבנית טקסט למספר סידוריזמןתאריך ושעהhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/TIMEVALUE
TODAYהחזרת המספר הסידורי של התאריך של היוםזמןתאריך ושעהhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/TODAY
TRANSPOSEהחזרת החילוף של מערךחילוףמידע והפניהhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/TRANSPOSE
TRENDהחזרת ערכים לאורך מגמה ליניאריתמגמהסטטיסטיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/trend/
TRIMהסרת רווחים מטקסטעריכהטקסטhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/TRIM
TRIMMEANהחזרת הממוצע של פנים ערכת הנתונים.ממוצעסטטיסטיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/TRIMMEAN
TRUEהחזרת הערך הלוגי TRUEלוגילוגיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/true/
TRUNCחיתוך מספר למספר שלםעריכהמתמטיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/TRUNC
TYPEהחזרת מספר המציין את סוג הנתונים של ערךמידעמידעhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/TYPE
UNICHARהחזרת תו ה- Unicode שמתבצעת אליו הפניה על-ידי הערך המספרי הנתוןתוויםטקסטhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/UNICHAR
UNICODEהחזרת המספר (נקודת קוד) המתאים לתו הראשון של הטקסטתוויםטקסטhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/UNICODE
UNIQUEהפרמטר מחזיר רשימה של ערכים ייחודיים ברשימה או טווחיחודימידע והפניהhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/UNIQUE
UPPERהמרת טקסט לאותיות רישיותהמרהטקסטhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/UPPER
VARהפונקציה מעריכה את השונות בהתבסס על מדגם.שונותתאימותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/VAR
VAR.Pחישוב את מדד השונות בהתבסס על ההנחה שהמדגם הוא האוכלוסיה כולהשונותסטטיסטיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/VAR.P
VAR.Sחישוב אומדן לשונות של האוכלוסיה בהתבסס על מדגםשונותסטטיסטיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/VAR.S
VARAהפונקציה מעריכה את השונות בהתבסס על מדגם.שונותסטטיסטיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/VARA
VARPAחישוב שונות על בסיס האוכלוסיה כולה.שונותסטטיסטיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/VARPA
VDBהחזרת הפחת של נכס עבור תקופה שצוינה או תקופה חלקית באמצעות שיטת יתרה פוחתתפחתפיננסיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/VDB
VLOOKUPחיפוש בעמודה הראשונה של מערך ומעבר על-פני השורה כדי להחזיר את הערך של תאחיפושמידע והפניהhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/VLOOKUP
WEEKDAYהמרת מספר סידורי ליום בשבועזמןתאריך ושעהhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/WEEKDAY
WEEKNUMהמרת מספר סידורי למספר המייצג את מיקום השבוע מבחינה מספרית בתוך שנהזמןתאריך ושעהhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/WEEKNUM
WORKDAYהחזרת המספר הסידורי של התאריך לפני או אחרי מספר ימי עבודה שצויןזמןתאריך ושעהhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/WORKDAY
WORKDAY.INTLהחזרת המספר הסידורי של התאריך שלפני או אחרי מספר ימי עבודה שצויןזמןתאריך ושעהhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/WORKDAY.INTL
XIRRהחזרת שיעור התשואה הפנימי עבור לוח זמנים של תזרימי מזומנים שאינו בהכרח תקופתיהשקעהפיננסיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/XIRR
XNPVהחזרת הערך הנוכחי הנקי (נטו) של השקעה / הלוואה על סמך שער ריבית וסידרת תזרימי מזומנים שאינם בהכרח תקופתייםהשקעהפיננסיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/XNPV
XORהחזרת 'או אקסקלוסיבי' לוגי של כל הארגומנטיםלוגילוגיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/XOR
YEARהמרת מספר סידורי לשנההמרהתאריך ושעהhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/YEAR
YEARFRACהחזרת חלק השנה המייצג את מספר הימים המלאים בין start_date ל- end_dateזמןתאריך ושעהhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/YEARFRAC
YIELDהחזרת התשואה על נייר ערך הנושא ריבית תקופתיתאג"חפיננסיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/YIELD
YIELDDISCהחזרת התשואה השנתית עבור נייר ערך שנוכה; לדוגמה, איגרת חוב ממשלתיתאג"חפיננסיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/YIELDDISC
YIELDMATהחזרת התשואה השנתית של נייר ערך הנושא ריבית במועד הפירעוןאג"חפיננסיותhttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/YIELDMAT

מדריך הפונקציות באקסל
מדריך הפונקציות הוא כלי שמסייע באיתור הפונקציה הנחוצה. המדריך נבנה באופן שמאפשר לחפש פונקציה במספר דרכים שונות:
לפי שם הפונקציה  
אם שם הפונקציה המבוקשת ידוע - ניתן להקליד אותו בשורת החיפוש, או למיין את רשימת הפונקציות לפי שם (בעזרת החיצים שליד הכותרת "שם הפונקציה").
לפי סוג הפונקציה
באקסל  הפונקציות מסווגות לפי סוג, בהתאם לתחום שבו הן עוסקות: מתמטיקה וטריגונומטריה, טקסט,תאריך, מידע והפניה, וכו'. ניתן להקליד את סוג הפונקציה המבוקש בשורת החיפוש, או למיין את רשימת הפונקציות לפי סוג (בעזרת החיצים שליד הכותרת "סוג הפונקציה"). באופן זה נקבל רשימה של כל הפונקציות מהסוג המבוקש, ונמצא בתוכה את הפונקציה המבוקשת בעזרת התיאור הקצר.
לפי נושא הפונקציה
בנוסף לתחום הכללי, כל הפונקציות במדריך מסווגות לפי הנושא הספציפי שבו הן עוסקות. כך למשל בתוך התחום הכללי של פונקציות סטטיסטיות, ניתן למצוא רק את אלו שעוסקות בנושא הספציפי של התפלגות ובתוך התחום של פונקציות פיננסיות את אלו שעוסקות בריבית - וכו. כדי לאתר פונקציה לפי נושא ניתן להקליד את הנושא המבוקש בשורת החיפוש, או למיין את רשימת הפונקציות לפי נושא (בעזרת החיצים שליד הכותרת "נושא"). באופן זה נקבל רשימה של כל הפונקציות שמתמקדות בנושא המבוקש, ונמצא בתוכה את הפונקציה המתאימה ביותר בעזרת התיאור הקצר.