CEILING.MATH

עיגול מספר כלפי מעלה למספר השלם הקרוב ביותר או לכפולה הקרובה ביותר עם מובהקות.

MINVERSE

הפונקציה מחזירה את המטריצה ההופכית של המטריצה המאוחסנת במערך.