QUARTILE.INC

הפונקציה מחזירה את הרביעון של ערכת נתונים, בהתבסס על ערכי מאיון בטווח ‎0..1, כולל

SMALL

הפונקציה מחזירה את הערך ה- k הקטן ביותר מתוך ערכת נתונים.

STANDARDIZE

הפונקציה מחזירה ערך מנורמל מתוך התפלגות המאופיינת על-ידי הארגומנטים mean ו- standard_dev.

STDEV.S

הפונקציה מעריכה סטיית תקן בהתבסס על מדגם (הפונקציה מתעלמת מערכים לוגיים וטקסט במדגם).