DATEVALUE

הפונקציה ממירה תאריך המאוחסן כטקסט למספר סידורי ש- Excel מזהה בתור תאריך.

WORKDAY.INTL

הפונקציה מחזירה את המספר הסידורי של התאריך שלפני או אחרי מספר ימי עבודה שצוין