טיפ

בדף זה תוכלו לראות מגוון של דרכים בהן תוכלו למצוא את המידע שאתם מחפשים

כלים
שפות
  • עברית
  • אנגלית
קורס

מדריך הפונקציות באקסל

שם הפונקציהתאור קצרנושאסוג הפונקציהמילות מפתחtext IDurlname  
AREASהחזרת מספר האזורים בהפניההפניהמידע והפניה4552https://www.spectra.co.il/excel-pedia/AREASAREAShttps://www.spectra.co.il/excel-pedia/
INDIRECTהחזרת הפניה שצוינה באמצעות ערך טקסטהפניהמידע והפניה4641https://www.spectra.co.il/excel-pedia/INDIRECTINDIRECT
OFFSETהחזרת היסט הפניה מהפניה נתונההפניהמידע והפניה4699https://www.spectra.co.il/excel-pedia/OFFSETOFFSET
TRANSPOSEהחזרת החילוף של מערךחילוףמידע והפניה4757https://www.spectra.co.il/excel-pedia/TRANSPOSETRANSPOSE
CHOOSEבחירת ערך מרשימה של ערכיםחיפושמידע והפניה4568https://www.spectra.co.il/excel-pedia/CHOOSECHOOSE
GETPIVOTDATAהחזרת נתונים המאוחסנים בדוח PivotTableחיפושמידע והפניה4632https://www.spectra.co.il/excel-pedia/GETPIVOTDATAGETPIVOTDATA
HLOOKUPחיפוש בשורה העליונה של מערך והחזרת הערך של התא שצויןחיפושמידע והפניה4633https://www.spectra.co.il/excel-pedia/HLOOKUPHLOOKUP
INDEXשימוש באינדקס כדי לבחור ערך מהפניה או ממערךחיפושמידע והפניה4640https://www.spectra.co.il/excel-pedia/INDEXINDEX
LOOKUPחיפוש ערכים בווקטור או במערךחיפושמידע והפניה4668https://www.spectra.co.il/excel-pedia/LOOKUPLOOKUP
MATCHחיפוש ערכים בהפניה או במערךחיפושמידע והפניה4670https://www.spectra.co.il/excel-pedia/MATCHMATCH
VLOOKUPחיפוש בעמודה הראשונה של מערך ומעבר על-פני השורה כדי להחזיר את הערך של תאחיפושמידע והפניה4769https://www.spectra.co.il/excel-pedia/VLOOKUPVLOOKUP
UNIQUEהפרמטר מחזיר רשימה של ערכים ייחודיים ברשימה או טווחיחודימידע והפניה4763https://www.spectra.co.il/excel-pedia/UNIQUEUNIQUE
ADDRESSהחזרת הפניה כטקסט לתא יחיד בגליון עבודהכתובתמידע והפניה4508https://www.spectra.co.il/excel-pedia/ADDRESSADDRESS
MMULTהפונקציה מחזירה את מכפלת המטריצה של שני מערכים.מטריצהמידע והפניה5545https://www.spectra.co.il/excel-pedia/MMULTMMULT
SORTממיין את התוכן של טווח או במערךמיוןמידע והפניה4739https://www.spectra.co.il/excel-pedia/SORTSORT
SORTBYממיין את התוכן של טווח או מערך בהתבסס על הערכים בטווח המתאים או מערךמיוןמידע והפניה4740https://www.spectra.co.il/excel-pedia/SORTBYSORTBY
FORMULATEXTהפונקציה מחזירה נוסחה כמחרוזת.נוסחהמידע והפניה5840https://www.spectra.co.il/excel-pedia/FORMULATEXTFORMULATEXT
COLUMNהחזרת מספר העמודה של הפניהעמודהמידע והפניה4571https://www.spectra.co.il/excel-pedia/COLUMNCOLUMN
COLUMNSהחזרת מספר העמודות בהפניהעמודותמידע והפניה4572https://www.spectra.co.il/excel-pedia/COLUMNSCOLUMNS
HYPERLINKיצירת קיצור דרך או קפיצה שפותחים מסמך המאוחסן בשרת רשת, באינטרא-נט או באינטרנטקישורמידע והפניה4635https://www.spectra.co.il/excel-pedia/HYPERLINKHYPERLINK
ROWהחזרת מספר השורה של הפניהשורהמידע והפניה4728https://www.spectra.co.il/excel-pedia/ROWROW
ROWSהחזרת מספר השורות בהפניהשורותמידע והפניה4729https://www.spectra.co.il/excel-pedia/ROWSROWS
CONVERTממירה מספר משיטת מדידה אחת לשניה. המרההנדסה6166https://www.spectra.co.il/excel-pedia/CONVERTCONVERT
DOLLARהמרת מספר לטקסט באמצעות תבנית המטבע $ (דולר)המרהטקסט4603https://www.spectra.co.il/excel-pedia/DOLLARDOLLAR
LOWERהמרת טקסט לאותיות קטנותהמרהטקסט4669https://www.spectra.co.il/excel-pedia/LOWERLOWER
NUMBERVALUEהמרת טקסט למספר, באופן שאינו תלוי באזורהמרהטקסט4697https://www.spectra.co.il/excel-pedia/NUMBERVALUENUMBERVALUE
PROPERהפיכת האות הראשונה של כל מילה בערך טקסט לרישיתהמרהטקסט4711https://www.spectra.co.il/excel-pedia/PROPERPROPER
SUBSTITUTEהחלפת טקסט ישן בטקסט חדש בתוך מחרוזת טקסטהמרהטקסט4742https://www.spectra.co.il/excel-pedia/SUBSTITUTESUBSTITUTE
TEXTעיצוב מספר והמרתו לטקסטהמרהטקסט4752https://www.spectra.co.il/excel-pedia/TEXTTEXT
TEXTJOINשילוב הטקסט מטווחים מרובים ו/או מחרוזות מרובות, והכללת המפריד שציינת בין כל ערך טקסט אשר ישולב.המרהטקסט4753https://www.spectra.co.il/excel-pedia/TEXTJOINTEXTJOIN
UPPERהמרת טקסט לאותיות רישיותהמרהטקסט4764https://www.spectra.co.il/excel-pedia/UPPERUPPER
VALUEהמרת ארגומנט טקסט למספרהמרהטקסט4765https://www.spectra.co.il/excel-pedia/VALUEVALUE
EXACTבדיקה אם שני ערכי טקסט זהים זה לזההשוואהטקסט4616https://www.spectra.co.il/excel-pedia/EXACTEXACT
CONCATשילוב הטקסט מטווחים מרובים ו/או מחרוזות מרובותחיבורטקסט4574https://www.spectra.co.il/excel-pedia/CONCATCONCAT
CONCATENATEצירוף כמה פריטי טקסט לפריט טקסט אחדחיבורטקסט4575https://www.spectra.co.il/excel-pedia/CONCATENATECONCATENATE
FINDאיתור ערך טקסט אחד בתוך ערך טקסט אחר (תלוי רישיות)חיפושטקסט4621https://www.spectra.co.il/excel-pedia/FINDFIND
SEARCHאיתור ערך טקסט אחד בתוך ערך טקסט אחר (לא תלוי רישיות)חיפושטקסט4731https://www.spectra.co.il/excel-pedia/SEARCHSEARCH
RIGHTהחזרת התווים הימניים ביותר מערך טקסטימיןטקסט4723https://www.spectra.co.il/excel-pedia/RIGHTRIGHT
REPTחזרה על טקסט מספר נתון של פעמיםכפילותטקסט4722https://www.spectra.co.il/excel-pedia/REPTREPT
FIXEDעיצוב מספר כטקסט בעל מספר קבוע של מקומות עשרונייםעיצובטקסט4622https://www.spectra.co.il/excel-pedia/FIXEDFIXED
TRIMהסרת רווחים מטקסטעריכהטקסט4758https://www.spectra.co.il/excel-pedia/TRIMTRIM
LEFTהחזרת התווים השמאליים ביותר מערך טקסטשמאלטקסט4664https://www.spectra.co.il/excel-pedia/LEFTLEFT
CHARהחזרת התו שמציין מספר הקודתוויםטקסט4566https://www.spectra.co.il/excel-pedia/CHARCHAR
CLEANהסרת כל התווים שאינם ניתנים להדפסה מטקסטתוויםטקסטהדפסה4569https://www.spectra.co.il/excel-pedia/CLEANCLEAN
CODEהחזרת קוד נומרי עבור התו הראשון במחרוזת טקסטתוויםטקסט4570https://www.spectra.co.il/excel-pedia/CODECODE
LENהחזרת מספר התווים במחרוזת טקסטתוויםטקסט4665https://www.spectra.co.il/excel-pedia/LENLEN
MIDהפונקציה מחזירה מספר מסוים של תווים ממחרוזת טקסט, החל מהמיקום שאתה מציין.תוויםטקסט4675https://www.spectra.co.il/excel-pedia/MIDMID
REPLACEהחלפת תווים בתוך טקסטתוויםטקסט4721https://www.spectra.co.il/excel-pedia/REPLACEREPLACE
UNICHARהחזרת תו ה- Unicode שמתבצעת אליו הפניה על-ידי הערך המספרי הנתוןתוויםטקסט4761https://www.spectra.co.il/excel-pedia/UNICHARUNICHAR
UNICODEהחזרת המספר המתאים לתו הראשון של הטקסטתוויםטקסט4762https://www.spectra.co.il/excel-pedia/UNICODEUNICODE
NOTהפיכת הלוגיקה של הארגומנטהיפוךלוגיות4693https://www.spectra.co.il/excel-pedia/NOTNOT
SWITCHהערכה של ביטוי מול רשימת ערכים והחזרת התוצאה המתאימה לערך הראשון שמתאים.השוואהלוגיות4748https://www.spectra.co.il/excel-pedia/SWITCHSWITCH
ANDהחזרת TRUE אם כל הארגומנטים הם TRUEלוגילוגיות4551https://www.spectra.co.il/excel-pedia/ANDAND
IFציון בדיקה לוגית שיש לבצעלוגילוגיות4636https://www.spectra.co.il/excel-pedia/IFIF
IFSבדיקה אם מתקיים תנאי אחד או יותר, והחזרת ערך המתאים לתנאי TRUE הראשון.לוגילוגיות4639https://www.spectra.co.il/excel-pedia/IFSIFS
ORהחזרת TRUE אם ארגומנט כלשהו הוא TRUEלוגילוגיות4700https://www.spectra.co.il/excel-pedia/OROR
XORהחזרת ‘או אקסקלוסיבי’ לוגי של כל הארגומנטיםלוגילוגיות4775https://www.spectra.co.il/excel-pedia/XORXOR
FALSEהחזרת הערך הלוגי FALSEלוגילוגיות4781https://www.spectra.co.il/excel-pedia/FALSEFALSE
TRUEהחזרת הערך הלוגי TRUEלוגילוגיות4782https://www.spectra.co.il/excel-pedia/TRUETRUE
IFERRORהחזרת ערך שציינת אם נוסחה מוערכת כשגיאה; אחרת, החזרת תוצאת הנוסחהשגיאהלוגיות4637https://www.spectra.co.il/excel-pedia/IFERRORIFERROR
IFNAהחזרת הערך שאתה מציין אם הביטוי גורם לשגיאה מסוג ‎#N/A; אחרת, החזרת תוצאת הביטוישגיאהלוגיות4638https://www.spectra.co.il/excel-pedia/IFNAIFNA
LNהפונקציה מחזירה את הלוגריתם הטבעי של המספר.לוגריתםמתמטיות5550https://www.spectra.co.il/excel-pedia/LNLN
LOGהחזרת הלוגריתם של מספר לפי בסיס שצויןלוגריתםמתמטיות4666https://www.spectra.co.il/excel-pedia/LOGLOG
ISBLANKהחזרת TRUE אם הערך ריקלוגימידע4648https://www.spectra.co.il/excel-pedia/ISBLANKISBLANK
ISEVENהחזרת TRUE אם המספר זוגילוגימידע4648https://www.spectra.co.il/excel-pedia/ISEVENISEVEN
ISFORMULAהחזרת TRUE אם יש הפניה לתא המכיל נוסחהלוגימידע4648https://www.spectra.co.il/excel-pedia/ISFORMULAISFORMULA
ISLOGICALהחזרת TRUE אם הערך הוא ערך לוגילוגימידע4648https://www.spectra.co.il/excel-pedia/ISLOGICALISLOGICAL
ISNONTEXTהחזרת TRUE אם הערך אינו טקסטלוגימידע4648https://www.spectra.co.il/excel-pedia/ISNONTEXTISNONTEXT
ISNUMBERהחזרת TRUE אם הערך הוא מספרלוגימידע4648https://www.spectra.co.il/excel-pedia/ISNUMBERISNUMBER
ISODDהחזרת TRUE אם המספר הוא אי-זוגילוגימידע4648https://www.spectra.co.il/excel-pedia/ISODDISODD
ISREFהחזרת TRUE אם הערך הוא הפניהלוגימידע4659https://www.spectra.co.il/excel-pedia/ISREFISREF
ISTEXTהחזרת TRUE אם הערך הוא טקסטלוגימידע4660https://www.spectra.co.il/excel-pedia/ISTEXTISTEXT
INFOהחזרת מידע אודות סביבת ההפעלה הנוכחיתמידעמידע4642https://www.spectra.co.il/excel-pedia/INFOINFO
TYPEהחזרת מספר המציין את סוג הנתונים של ערךמידעמידע4760https://www.spectra.co.il/excel-pedia/TYPETYPE
SHEETהחזרת מספר הגיליון של הגיליון שבוצעה אליו הפניהמספרמידע4733https://www.spectra.co.il/excel-pedia/SHEETSHEET
SHEETSהחזרת מספר הגליונות בהפניהמספרמידע4734https://www.spectra.co.il/excel-pedia/SHEETSSHEETS
ERROR.TYPEהחזרת מספר בהתאם לסוג שגיאהשגיאהמידע4614https://www.spectra.co.il/excel-pedia/ERROR.TYPEERROR.TYPE
ISERRהחזרת TRUE אם הערך הוא ערך שגיאה כלשהו למעט ‎#N/Aשגיאהמידע4648https://www.spectra.co.il/excel-pedia/ISERRISERR
IsErrorהחזרת TRUE אם הערך הוא ערך שגיאה כלשהושגיאהמידע4648https://www.spectra.co.il/excel-pedia/IsErrorIsError
ISNAהחזרת TRUE אם הערך הוא ערך השגיאה ‎#N/Aשגיאהמידע4648https://www.spectra.co.il/excel-pedia/ISNAISNA
NAהחזרת ערך השגיאה ‎#N/Aשגיאהמידע4686https://www.spectra.co.il/excel-pedia/NANA
CELLהחזרת מידע אודות העיצוב, המיקום או התוכן של תאתאיםמידע4565https://www.spectra.co.il/excel-pedia/CELLCELL
DSUMחיבור המספרים בעמודת השדה של רשומות במסד הנתונים התואמים לקריטריוניםחיבורמסד נתונים4609https://www.spectra.co.il/excel-pedia/DSUMDSUM
DGETחילוץ רשומה יחידה התואמת לקריטריונים שצוינו ממסד נתוניםחיפושמסד נתונים4599https://www.spectra.co.il/excel-pedia/DGETDGET
DPRODUCTהכפלת הערכים בשדה רשומות מסוים התואמים לקריטריונים במסד נתוניםחישובמסד נתונים4606https://www.spectra.co.il/excel-pedia/DPRODUCTDPRODUCT
DMINהחזרת הערך המינימלי מתוך ערכי מסד נתונים שנבחרומינימוםמסד נתונים4602https://www.spectra.co.il/excel-pedia/DMINDMIN
DAVERAGEהחזרת הממוצע של ערכי מסד נתונים שנבחרוממוצעמסד נתונים4592https://www.spectra.co.il/excel-pedia/DAVERAGEDAVERAGE
DMAXהחזרת הערך המקסימלי מתוך ערכי מסד נתונים שנבחרומקסימוםמסד נתונים4601https://www.spectra.co.il/excel-pedia/DMAXDMAX
DSTDEVהערכת סטית התקן בהתבסס על מדגם של ערכי מסד נתונים שנבחרוסטית תקןמסד נתונים4607https://www.spectra.co.il/excel-pedia/DSTDEVDSTDEV
DSTDEVPחישוב סטית התקן בהתבסס על כלל האוכלוסיה של ערכי מסד נתונים שנבחרוסטית תקןמסד נתונים4608https://www.spectra.co.il/excel-pedia/DSTDEVPDSTDEVP
DCOUNTספירת התאים המכילים מספרים במסד נתוניםספירהמסד נתונים4594https://www.spectra.co.il/excel-pedia/DCOUNTDCOUNT
DCOUNTAספירת תאים שאינם ריקים במסד נתוניםספירהמסד נתונים4595https://www.spectra.co.il/excel-pedia/DCOUNTADCOUNTA
DVARהערכת השונות בהתבסס על מדגם מתוך ערכי מסד נתונים שנבחרושונותמסד נתונים4611https://www.spectra.co.il/excel-pedia/DVARDVAR
DVARPחישוב השונות בהתבסס על כלל האוכלוסיה של ערכי מסד נתונים שנבחרושונותמסד נתונים4612https://www.spectra.co.il/excel-pedia/DVARPDVARP
DECIMALהמרת ייצוג טקסט של מספר בבסיס נתון למספר עשרוני.המרהמתמטיות5547https://www.spectra.co.il/excel-pedia/DECIMALDECIMAL
DEGREESהמרת רדיאנים למעלותהמרהמתמטיות4597https://www.spectra.co.il/excel-pedia/DEGREESDEGREES
RADIANSהמרת מעלות לרדיאניםהמרהמתמטיות4714https://www.spectra.co.il/excel-pedia/RADIANSRADIANS
ROMANהמרת ספרות רגילות לספרות רומיות, כטקסטהמרהמתמטיות4724https://www.spectra.co.il/excel-pedia/ROMANROMAN
SUMחיבור הארגומנטיםחיבורמתמטיות4744https://www.spectra.co.il/excel-pedia/SUMSUM
EXPהחזרת e בחזקת מספר נתוןחישובמתמטיות4617https://www.spectra.co.il/excel-pedia/EXPEXP
FACTהחזרת העצרת של מספרחישובמתמטיות4482https://www.spectra.co.il/excel-pedia/FACTFACT
FACTDOUBLEהפונקציה מחזירה את העצרת הכפולה של Number.חישובמתמטיות5548https://www.spectra.co.il/excel-pedia/FACTDOUBLEFACTDOUBLE
GCDהחזרת המחלק המשותף הגדול ביותרחישובמתמטיות4631https://www.spectra.co.il/excel-pedia/GCDGCD
LCMהחזרת הכפולה המשותפת הנמוכה ביותרחישובמתמטיות4663https://www.spectra.co.il/excel-pedia/LCMLCM
MDETERMהפונקציה מחזירה דטרמיננטת מטריצה של מערך.חישובמתמטיות5551https://www.spectra.co.il/excel-pedia/MDETERMMDETERM
MODהחזרת השארית מחילוקחישובמתמטיות4681https://www.spectra.co.il/excel-pedia/MODMOD
PIהחזרת הערך של פאיחישובמתמטיות4705https://www.spectra.co.il/excel-pedia/PIPI
POWERהחזרת התוצאה של מספר המועלה בחזקהחישובמתמטיות4708https://www.spectra.co.il/excel-pedia/POWERPOWER
PRODUCTהכפלת הארגומנטיםחישובמתמטיות4710https://www.spectra.co.il/excel-pedia/PRODUCTPRODUCT
QUOTIENTהחזרת חלק המספר השלם של פעולת חילוקחישובמתמטיות4713https://www.spectra.co.il/excel-pedia/QUOTIENTQUOTIENT
RANDהחזרת מספר אקראי בין 0 ל- 1חישובמתמטיות4715https://www.spectra.co.il/excel-pedia/RANDRAND
RANDBETWEENהחזרת מספר אקראי בין המספרים שציינתחישובמתמטיות4716https://www.spectra.co.il/excel-pedia/RANDBETWEENRANDBETWEEN
SQRTהחזרת שורש ריבועי חיוביחישובמתמטיות4741https://www.spectra.co.il/excel-pedia/SQRTSQRT
ASINהחזרת הארק-סינוס של מספרטריגונומטריהמתמטיותארק סינוס4553https://www.spectra.co.il/excel-pedia/ASINASIN
ATANהחזרת הארק-טנגנס של מספרטריגונומטריהמתמטיותארק טנגנס4554https://www.spectra.co.il/excel-pedia/ATANATAN
ATANHהחזרת הטנגנס ההיפרבולי ההופכי של מספרטריגונומטריהמתמטיות4555https://www.spectra.co.il/excel-pedia/ATANHATANH
COSהחזרת הקוסינוס של מספרטריגונומטריהמתמטיותקוסינוס4578https://www.spectra.co.il/excel-pedia/COSCOS
SINהחזרת הסינוס של זווית נתונהטריגונומטריהמתמטיות4736https://www.spectra.co.il/excel-pedia/SINSIN
SINHהחזרת הסינוס ההיפרבולי של מספרטריגונומטריהמתמטיות4737https://www.spectra.co.il/excel-pedia/SINHSINH
TANהחזרת הטנגנס של מספרטריגונומטריהמתמטיות4749https://www.spectra.co.il/excel-pedia/TANTAN
LOG10החזרת הלוגריתם של מספר על בסיס 10לוגריתםמתמטיות4667https://www.spectra.co.il/excel-pedia/LOG10LOG10
SLNהחזרת הלוגריתם הטבעי של מספרלוגריתםמתמטיות4738https://www.spectra.co.il/excel-pedia/SLNSLN
MINVERSEהפונקציה מחזירה את המטריצה ההופכית של המטריצה המאוחסנת במערך.מטריצהמתמטיות5552https://www.spectra.co.il/excel-pedia/MINVERSEMINVERSE
SUBTOTALהחזרת סכום ביניים ברשימה או במסד נתוניםסיכוםמתמטיות4743https://www.spectra.co.il/excel-pedia/SUBTOTALSUBTOTAL
SUMIFסיכום ערכים בטווח נתוןסיכוםמתמטיות4745https://www.spectra.co.il/excel-pedia/SUMIFSUMIF
SUMPRODUCTהחזרת סכום המכפלות של רכיבי מערך מתאימיםסיכוםמתמטיות4747https://www.spectra.co.il/excel-pedia/SUMPRODUCTSUMPRODUCT
SIGNהחזרת הסימן של מספרסימניםמתמטיות4735https://www.spectra.co.il/excel-pedia/SIGNSIGN
CEILINGעיגול מספר למספר השלם הקרוב ביותר או לכפולה הקרובה ביותר בעלת מובהקותעיגולמתמטיותכפולה מובהקות4563https://www.spectra.co.il/excel-pedia/CEILINGCEILING
CEILING.MATHעיגול מספר כלפי מעלה למספר השלם הקרוב ביותר או לכפולה הקרובה ביותר עם מובהקות.עיגולמתמטיותכפולה מובהקות5546https://www.spectra.co.il/excel-pedia/CEILING.MATHCEILING.MATH
CEILING.PRECISEעיגול מספר למספר השלם הקרוב ביותר או לכפולה הקרובה ביותר בעלת מובהקות.עיגולמתמטיותמובהקות כפולה4564https://www.spectra.co.il/excel-pedia/CEILING.PRECISECEILING.PRECISE
EVENעיגול מספר כלפי מעלה למספר השלם הזוגי הקרוב ביותרעיגולמתמטיות4615https://www.spectra.co.il/excel-pedia/EVENEVEN
FLOORעיגול מספר כלפי מטה, לכיוון אפסעיגולמתמטיות4623https://www.spectra.co.il/excel-pedia/FLOORFLOOR
FLOOR.MATHעיגול מספר כלפי מטה למספר השלם הקרוב ביותר או לכפולה הקרובה ביותר בעלת מובהקותעיגולמתמטיות4624https://www.spectra.co.il/excel-pedia/FLOOR.MATHFLOOR.MATH
FLOOR.PRECISEהפונקציה מחזירה מספר המעוגל כלפי מטה למספר השלם או לכפולה הקרובים ביותר של המובהקותעיגולמתמטיות5549https://www.spectra.co.il/excel-pedia/FLOOR.PRECISEFLOOR.PRECISE
INTעיגול מספר כלפי מטה למספר השלם הקרוב ביותרעיגולמתמטיות4643https://www.spectra.co.il/excel-pedia/INTINT
MROUNDהחזרת מספר המעוגל לכפולה הרצויהעיגולמתמטיות4684https://www.spectra.co.il/excel-pedia/MROUNDMROUND
ODDעיגול מספר כלפי מעלה למספר השלם האי-זוגי הקרוב ביותרעיגולמתמטיות4698https://www.spectra.co.il/excel-pedia/ODDODD
ROUNDעיגול מספר למספר הספרות שצויןעיגולמתמטיות4725https://www.spectra.co.il/excel-pedia/ROUNDROUND
ROUNDDOWNעיגול מספר כלפי מטה, לכיוון אפסעיגולמתמטיות4726https://www.spectra.co.il/excel-pedia/ROUNDDOWNROUNDDOWN
ROUNDUPעיגול מספר כלפי מעלה, בניגוד לאפסעיגולמתמטיות4727https://www.spectra.co.il/excel-pedia/ROUNDUPROUNDUP
TRUNCחיתוך מספר למספר שלםעריכהמתמטיות4759https://www.spectra.co.il/excel-pedia/TRUNCTRUNC
ABSהחזרת הערך המוחלט של מספרערך מוחלטמתמטיות4499https://www.spectra.co.il/excel-pedia/ABSABS
AGGREGATEהחזרת צבירה ברשימה או במסד נתוניםצבירהמתמטיות4509https://www.spectra.co.il/excel-pedia/AGGREGATEAGGREGATE
COMBINהחזרת מספר הצירופים עבור מספר נתון של אובייקטיםצרופיםמתמטיות4573https://www.spectra.co.il/excel-pedia/COMBINCOMBIN
SEQUENCEיוצר רשימה של מספרים רציפים במערך, כגון 1, 2, 3, 4רצףמתמטיות6178https://www.spectra.co.il/excel-pedia/SEQUENCESEQUENCE
SUMIFSהוספת התאים בטווח העונים על קריטריונים מרוביםתאיםמתמטיות4746https://www.spectra.co.il/excel-pedia/SUMIFSSUMIFS
PERCENTILE.EXCהחזרת האחוזון ה- k של ערכים בטווח, כאשר k הוא בטווח ‎0..1, לא כוללאחוזיםסטטיסטיות4703https://www.spectra.co.il/excel-pedia/PERCENTILE.EXCPERCENTILE.EXC
PERCENTILE.INCהחזרת האחוזון ה- k של ערכים בטווחאחוזיםסטטיסטיות4704https://www.spectra.co.il/excel-pedia/PERCENTILE.INCPERCENTILE.INC
PERCENTRANK.EXCהפונקציה מחזירה את האחוזון ה- k של ערכים בטווח, כאשר k הוא בטווח ‎0..1, לא כולל.אחוזיםסטטיסטיות5559https://www.spectra.co.il/excel-pedia/PERCENTRANK.EXCPERCENTRANK.EXC
PERCENTRANK.INCהפונקציה מחזירה את האחוזון ה- k של ערכים בטווח, כאשר k הוא בטווח ‎0..1, כולל.אחוזיםסטטיסטיות5560https://www.spectra.co.il/excel-pedia/PERCENTRANK.INCPERCENTRANK.INC
QUARTILE.EXCהפונקציה מחזירה את הרביעון של ערכת נתונים, בהתבסס על ערכי מאיון בטווח ‎0..1, לא כולל.אחוזיםסטטיסטיות5563https://www.spectra.co.il/excel-pedia/QUARTILE.EXCQUARTILE.EXC
QUARTILE.INCהפונקציה מחזירה את הרביעון של ערכת נתונים, בהתבסס על ערכי מאיון בטווח ‎0..1, כוללאחוזיםסטטיסטיות5563https://www.spectra.co.il/excel-pedia/QUARTILE.INCQUARTILE.INC
RANK.AVGהחזרת הדרוג של מספר ברשימת מספריםדרוגסטטיסטיות4717https://www.spectra.co.il/excel-pedia/RANK.AVGRANK.AVG
RANK.EQהחזרת הדרוג של מספר ברשימת מספריםדרוגסטטיסטיות4718https://www.spectra.co.il/excel-pedia/RANK.EQRANK.EQ
CHISQ.DIST.RTהחזרת ההסתברות החד-זנבית של התפלגות חי-בריבועהסתברותסטטיסטיותהתפלגות4567https://www.spectra.co.il/excel-pedia/CHISQ.DIST.RTCHISQ.DIST.RT
F.DISTהחזרת התפלגות ההסתברות Fהסתברותסטטיסטיות4618https://www.spectra.co.il/excel-pedia/F.DISTF.DIST
BINOM.DISTהחזרת הסתברות ההתפלגות הבינומית של איבר בודדהתפלגותסטטיסטיותבינומי, בינומית4561https://www.spectra.co.il/excel-pedia/BINOM.DISTBINOM.DIST
BINOM.INVהחזרת הערך הקטן ביותר שעבורו ההתפלגות הבינומית המצטברת קטנה מערך קריטריון או שווה לוהתפלגותסטטיסטיותבינומי, בינומית4562https://www.spectra.co.il/excel-pedia/BINOM.INVBINOM.INV
CONFIDENCE.Tהחזרת הרווח בר-הסמך עבור ממוצע אוכלוסיה, באמצעות התפלגות tהתפלגותסטטיסטיותאוכלוסיה בר-סמך רווח4577https://www.spectra.co.il/excel-pedia/CONFIDENCE.TCONFIDENCE.T
FREQUENCYהחזרת התפלגות שכיחויות כמערך אנכיהתפלגותסטטיסטיות4627https://www.spectra.co.il/excel-pedia/FREQUENCYFREQUENCY
GAUSSהחזרת ערך נמוך ב- 0.5 מההתפלגות המצטברת הנורמלית הסטנדרטיתהתפלגותסטטיסטיות4630https://www.spectra.co.il/excel-pedia/GAUSSGAUSS
NORM.DISTהחזרת ההתפלגות המצטברת הנורמליתהתפלגותסטטיסטיות4690https://www.spectra.co.il/excel-pedia/NORM.DISTNORM.DIST
NORM.INVהחזרת ההופכי של ההתפלגות המצטברת הנורמליתהתפלגותסטטיסטיות4691https://www.spectra.co.il/excel-pedia/NORM.INVNORM.INV
NORM.S.DISTהחזרת ההתפלגות המצטברת הנורמלית הסטנדרטיתהתפלגותסטטיסטיות4692https://www.spectra.co.il/excel-pedia/NORM.S.DISTNORM.S.DIST
POISSON.DISTהחזרת התפלגות פואסוןהתפלגותסטטיסטיות4707https://www.spectra.co.il/excel-pedia/POISSON.DISTPOISSON.DIST
STANDARDIZEהפונקציה מחזירה ערך מנורמל מתוך התפלגות המאופיינת על-ידי הארגומנטים mean ו- standard_dev.התפלגותסטטיסטיותנרמול נירמול5566https://www.spectra.co.il/excel-pedia/STANDARDIZESTANDARDIZE
F.TESTהחזרת התוצאה של מבחן Fחישובסטטיסטיות4619https://www.spectra.co.il/excel-pedia/F.TESTF.TEST
KURTהחזרת הקורטוזיס של סידרת נתוניםחישובסטטיסטיות4661https://www.spectra.co.il/excel-pedia/KURTKURT
LARGEהחזרת ערך ה- k הגדול ביותר בסידרת נתוניםחישובסטטיסטיות4662https://www.spectra.co.il/excel-pedia/LARGELARGE
MEDIANהפונקציה מחזירה את החציון של מספרים נתונים.חישובסטטיסטיות4674https://www.spectra.co.il/excel-pedia/MEDIANMEDIAN
SMALLהפונקציה מחזירה את הערך ה- k הקטן ביותר מתוך ערכת נתונים.חישובסטטיסטיות5565https://www.spectra.co.il/excel-pedia/SMALLSMALL
FORECASTהחזרת ערך לאורך מגמה ליניאריתמגמהסטטיסטיות4625https://www.spectra.co.il/excel-pedia/FORECASTFORECAST
FORECAST.LINEARמחזירה ערך עתידי בהתבסס על ערכים קיימיםמגמהסטטיסטיות4626https://www.spectra.co.il/excel-pedia/FORECAST.LINEARFORECAST.LINEAR
GROWTHהחזרת ערכים לאורך מגמה מעריכיתמגמהסטטיסטיות6174https://www.spectra.co.il/excel-pedia/GROWTHGROWTH
TRENDהחזרת ערכים לאורך מגמה ליניאריתמגמהסטטיסטיות6180https://www.spectra.co.il/excel-pedia/TRENDTREND
MINהחזרת הערך המינימלי ברשימת ארגומנטיםמינימוםסטטיסטיות4676https://www.spectra.co.il/excel-pedia/MINMIN
MINAהחזרת הערך הקטן ביותר ברשימת ארגומנטים, כולל מספרים, טקסט וערכים לוגייםמינימוםסטטיסטיות4677https://www.spectra.co.il/excel-pedia/MINAMINA
MINIFSהחזרת הערך המינימלי בין התאים שצוינו על-ידי ערכה נתונה של תנאים או קריטריונים.מינימוםסטטיסטיות4678https://www.spectra.co.il/excel-pedia/MINIFSMINIFS
AVEDEVהחזרת ממוצע הסטיות המוחלטות של נתונים מהממוצע שלהםממוצעסטטיסטיותסטיה4556https://www.spectra.co.il/excel-pedia/AVEDEVAVEDEV
AVERAGEהחזרת הממוצע של הארגומנטיםממוצעסטטיסטיות4557https://www.spectra.co.il/excel-pedia/AVERAGEAVERAGE
AVERAGEAהחזרת הממוצע של הארגומנטים, כולל מספרים, טקסט וערכים לוגייםממוצעסטטיסטיות4558https://www.spectra.co.il/excel-pedia/AVERAGEAAVERAGEA
AVERAGEIFהחזרת הממוצע (ממוצע חשבוני) של כל התאים בטווח העונים על קריטריונים נתוניםממוצעסטטיסטיות4559https://www.spectra.co.il/excel-pedia/AVERAGEIFAVERAGEIF
AVERAGEIFSהחזרת הממוצע (ממוצע חשבוני) של כל התאים העונים על קריטריונים מרוביםממוצעסטטיסטיות4560https://www.spectra.co.il/excel-pedia/AVERAGEIFSAVERAGEIFS
CONFIDENCE.NORMהחזרת הרווח בר-הסמך עבור ממוצע אוכלוסיהממוצעסטטיסטיותאוכלוסיה בר-סמך רווח4576https://www.spectra.co.il/excel-pedia/CONFIDENCE.NORMCONFIDENCE.NORM
GEOMEANהפונקציה מחזירה את הממוצע הגיאומטרי של מערך או טווח של נתונים חיוביים.ממוצעסטטיסטיות5553https://www.spectra.co.il/excel-pedia/GEOMEANGEOMEAN
HARMEANהפונקציה מחזירה את הממוצע ההרמוני של ערכת נתוניםממוצעסטטיסטיות5554https://www.spectra.co.il/excel-pedia/HARMEANHARMEAN
TRIMMEANהפונקציה מחזירה את הממוצע של פנים ערכת הנתונים.ממוצעסטטיסטיות5573https://www.spectra.co.il/excel-pedia/TRIMMEANTRIMMEAN
MAXהחזרת הערך המרבי ברשימת ארגומנטיםמקסימוםסטטיסטיות4671https://www.spectra.co.il/excel-pedia/MAXMAX
MAXAהחזרת הערך המרבי ברשימת ארגומנטים, כולל מספרים, טקסט וערכים לוגייםמקסימוםסטטיסטיות4672https://www.spectra.co.il/excel-pedia/MAXAMAXA
MAXIFSהחזרת הערך המרבי בין התאים שצוינו על-ידי ערכה נתונה של תנאים או קריטריוניםמקסימוםסטטיסטיות4673https://www.spectra.co.il/excel-pedia/MAXIFSMAXIFS
CORRELהחזרת מקדם המתאם בין שתי סדרות נתוניםמתאםסטטיסטיות6172https://www.spectra.co.il/excel-pedia/CORRELCORREL
PEARSONהחזרת מקדם המתאם של מומנט המכפלה לפי פירסוןמתאםסטטיסטיות4702https://www.spectra.co.il/excel-pedia/PEARSONPEARSON
DEVSQהחזרת סכום ריבועי הסטיותסטיהסטטיסטיות4598https://www.spectra.co.il/excel-pedia/DEVSQDEVSQ
STDEV.Pהפונקציה מחשבת סטיית התקן בהתבסס על אוכלוסיה שלמהסטית תקןסטטיסטיות5568https://www.spectra.co.il/excel-pedia/STDEV.PSTDEV.P
STDEV.Sהפונקציה מעריכה סטיית תקן בהתבסס על מדגם (הפונקציה מתעלמת מערכים לוגיים וטקסט במדגם).סטית תקןסטטיסטיות5569https://www.spectra.co.il/excel-pedia/STDEV.SSTDEV.S
STDEVAהפונקציה מעריכה את סטיית התקן לפי מדגםסטית תקןסטטיסטיות5570https://www.spectra.co.il/excel-pedia/STDEVASTDEVA
STDEVPAהפונקציה מחשבת סטיית התקן בהתבסס על אוכלוסיה שלמה, כולל טקסט וערכים לוגייםסטית תקןסטטיסטיות5572https://www.spectra.co.il/excel-pedia/STDEVPASTDEVPA
COUNTספירת כמות המספרים המופיעים ברשימת הארגומנטיםספירהסטטיסטיות4579https://www.spectra.co.il/excel-pedia/COUNTCOUNT
COUNTAספירת כמות הערכים המופיעים ברשימת הארגומנטיםספירהסטטיסטיות4580https://www.spectra.co.il/excel-pedia/COUNTACOUNTA
COUNTBLANKספירת מספר התאים הריקים בטווחספירהסטטיסטיותתאים4581https://www.spectra.co.il/excel-pedia/COUNTBLANKCOUNTBLANK
COUNTIFספירת מספר התאים בטווח העונים על קריטריון נתוןספירהסטטיסטיותתאים4582https://www.spectra.co.il/excel-pedia/COUNTIFCOUNTIF
COUNTIFSספירת מספר התאים בטווח העונים על קריטריונים מרוביםספירהסטטיסטיותתאים4583https://www.spectra.co.il/excel-pedia/COUNTIFSCOUNTIFS
INTERCEPTהחזרת נקודת החיתוך של קו הרגרסיה הליניאריתרגרסיהסטטיסטיות4644https://www.spectra.co.il/excel-pedia/INTERCEPTINTERCEPT
SLOPEחזרת השיפוע של קו הרגרסיה הליניאריתרגרסיהסטטיסטיות6182https://www.spectra.co.il/excel-pedia/SLOPESLOPE
VAR.Pחישוב שונות בהתבסס על כלל האוכלוסיהשונותסטטיסטיות4766https://www.spectra.co.il/excel-pedia/VAR.PVAR.P
VAR.Sהערכת שונות בהתבסס על מדגםשונותסטטיסטיות4767https://www.spectra.co.il/excel-pedia/VAR.SVAR.S
VARAהפונקציה מעריכה את השונות בהתבסס על מדגם.שונותסטטיסטיות5575https://www.spectra.co.il/excel-pedia/VARAVARA
VARPAהפונקציה מחשבת שונות על בסיס האוכלוסיה כולה.שונותסטטיסטיות5577https://www.spectra.co.il/excel-pedia/VARPAVARPA
MODE.MULTהפונקציה מחזירה מערך אנכי של הערכים השכיחים ביותר, או החוזרים, במערך או בטווח נתונים.שכיחותסטטיסטיות5556https://www.spectra.co.il/excel-pedia/MODE.MULTMODE.MULT
MODE.SNGLהחזרת הערך השכיח ביותר בסידרת נתוניםשכיחותסטטיסטיות4682https://www.spectra.co.il/excel-pedia/MODE.SNGLMODE.SNGL
PERMUTהפונקציה מחזירה את מספר התמורות של מספר נתון של אובייקטים, שניתן לבחור מתוך number אובייקטים.תמורותסטטיסטיות5561https://www.spectra.co.il/excel-pedia/PERMUTPERMUT
COUPDAYBSהחזרת מספר הימים שחלפו מתחילת תקופת תשלומי הריבית עד לתאריך רכישת נייר הערך.אג”חפיננסיות4584https://www.spectra.co.il/excel-pedia/COUPDAYBSCOUPDAYBS
COUPDAYSהחזרת מספר הימים בתקופת תשלומי הריבית שתאריך הרכישה חל בהאג”חפיננסיות4585https://www.spectra.co.il/excel-pedia/COUPDAYSCOUPDAYS
COUPDAYSNCהחזרת מספר הימים מתאריך הרכישה עד לתאריך תשלום הריבית הבאאג”חפיננסיות4586https://www.spectra.co.il/excel-pedia/COUPDAYSNCCOUPDAYSNC
COUPNCDהחזרת תאריך תשלום הריבית הבא לאחר תאריך הרכישהאג”חפיננסיות4587https://www.spectra.co.il/excel-pedia/COUPNCDCOUPNCD
COUPNUMהחזרת מספר תשלומי הריבית בין תאריך הרכישה לתאריך הפירעוןאג”חפיננסיות4588https://www.spectra.co.il/excel-pedia/COUPNUMCOUPNUM
COUPPCDהחזרת תאריך תשלום הריבית הקודם לפני תאריך הרכישהאג”חפיננסיות4589https://www.spectra.co.il/excel-pedia/COUPPCDCOUPPCD
DURATIONהחזרת משך הזמן השנתי של נייר ערך עם תשלומי ריבית תקופתייםאג”חפיננסיות4610https://www.spectra.co.il/excel-pedia/DURATIONDURATION
MDURATIONהפונקציה מחזירה את המח”מ (לפי נוסחת Macauley) של אג”ח בעל ערך נקוב משוער של $100.אג”חפיננסיות5578https://www.spectra.co.il/excel-pedia/MDURATIONMDURATION
PRICEהפונקציה מחזירה את המחיר של אג”ח הנושא ריבית תקופתית שלו ערך נקוב של $100אג”חפיננסיות5579https://www.spectra.co.il/excel-pedia/PRICEPRICE
PRICEDISCהפונקציה מחזירה את המחיר לערך נקוב של $100 של אג”ח שנמכר בנכיון (הנחה).אג”חפיננסיות5580https://www.spectra.co.il/excel-pedia/PRICEDISCPRICEDISC
PRICEMATהפונקציה מחזירה את המחיר של אג”ח המשלם ריבית בעת הפירעון בערך נקוב של 100$אג”חפיננסיות5581https://www.spectra.co.il/excel-pedia/PRICEMATPRICEMAT
RECEIVEDהחזרת הסכום המתקבל במועד הפירעון עבור נייר ערך שהושקע במלואואג”חפיננסיות4720https://www.spectra.co.il/excel-pedia/RECEIVEDRECEIVED
YIELDהחזרת התשואה על נייר ערך הנושא ריבית תקופתיתאג”חפיננסיות4778https://www.spectra.co.il/excel-pedia/YIELDYIELD
YIELDDISCהחזרת התשואה השנתית עבור נייר ערך שנוכה; לדוגמה, איגרת חוב ממשלתיתאג”חפיננסיות4779https://www.spectra.co.il/excel-pedia/YIELDDISCYIELDDISC
YIELDMATהחזרת התשואה השנתית של נייר ערך הנושא ריבית במועד הפירעוןאג”חפיננסיות4780https://www.spectra.co.il/excel-pedia/YIELDMATYIELDMAT
DOLLARDEהמרת מחיר דולרי המבוטא כמספר עשרוני למחיר דולרי המבוטא כמספר עשרוניהמרהפיננסיות4604https://www.spectra.co.il/excel-pedia/DOLLARDEDOLLARDE
FVהחזרת הערך העתידי של השקעההשקעהפיננסיות4628https://www.spectra.co.il/excel-pedia/FVFV
FVSCHEDULEהחזרת הערך העתידי של קרן התחלתית לאחר החלת סידרה של שיעורי ריבית מורכביםהשקעהפיננסיות4629https://www.spectra.co.il/excel-pedia/FVSCHEDULEFVSCHEDULE
IRRהחזרת שיעור התשואה הפנימי עבור סידרת תזרימי מזומניםהשקעהפיננסיות4647https://www.spectra.co.il/excel-pedia/IRRIRR
MIRRהחזרת שיעור התשואה הפנימי, כאשר תזרימי מזומנים חיוביים ושליליים ממומנים בשיעורים שוניםהשקעהפיננסיות4680https://www.spectra.co.il/excel-pedia/MIRRMIRR
NPERהחזרת מספר התקופות עבור השקעההשקעהפיננסיות4695https://www.spectra.co.il/excel-pedia/NPERNPER
NPVהחזרת ערך הנטו הנוכחי של השקעה על סמך סידרת תזרימי מזומנים תקופתיים ושיעור ניכיוןהשקעהפיננסיות4696https://www.spectra.co.il/excel-pedia/NPVNPV
PDURATIONהחזרת מספר התקופות הנדרשות להשקעה כדי להגיע לערך שצויןהשקעהפיננסיות4701https://www.spectra.co.il/excel-pedia/PDURATIONPDURATION
PMTהחזרת התשלום התקופתי עבור קצבה שנתיתהשקעהפיננסיות4706https://www.spectra.co.il/excel-pedia/PMTPMT
PPMTהחזרת התשלום על הקרן עבור השקעה לתקופה נתונההשקעהפיננסיות4709https://www.spectra.co.il/excel-pedia/PPMTPPMT
PVהחזרת הערך הנוכחי של השקעההשקעהפיננסיות4712https://www.spectra.co.il/excel-pedia/PVPV
XIRRהחזרת שיעור התשואה הפנימי עבור לוח זמנים של תזרימי מזומנים שאינו בהכרח תקופתיהשקעהפיננסיות4773https://www.spectra.co.il/excel-pedia/XIRRXIRR
XNPVהחזרת ערך הנטו הנוכחי עבור לוח זמנים של תזרימי מזומנים שאינו בהכרח תקופתיהשקעהפיננסיות4774https://www.spectra.co.il/excel-pedia/XNPVXNPV
DISCהחזרת שיעור הניכיון עבור נייר ערךנכיוןפיננסיות4600https://www.spectra.co.il/excel-pedia/DISCDISC
AMORDEGRCהחזרת הפחת עבור כל תקופה חשבונאית באמצעות מקדם פחתפחתפיננסיות4549https://www.spectra.co.il/excel-pedia/AMORDEGRCAMORDEGRC
AMORLINCהחזרת הפחת עבור כל תקופה חשבונאיתפחתפיננסיות4550https://www.spectra.co.il/excel-pedia/AMORLINCAMORLINC
DBהחזרת הפחת של נכס עבור תקופה שצוינה באמצעות שיטת היתרה הפוחתת הקבועהפחתפיננסיות4593https://www.spectra.co.il/excel-pedia/DBDB
DDBהחזרת הפחת של נכס עבור תקופה שצוינה באמצעות שיטת היתרה הפוחתת הכפולהפחתפיננסיות4596https://www.spectra.co.il/excel-pedia/DDBDDB
SYDהפונקציה מחזירה את ה”פחת לפי סכום ספרות” של של נכס עבור תקופה שצוינה.פחתפיננסיות5582https://www.spectra.co.il/excel-pedia/SYDSYD
VDBהחזרת הפחת של נכס עבור תקופה שצוינה או תקופה חלקית באמצעות שיטת יתרה פוחתתפחתפיננסיות4768https://www.spectra.co.il/excel-pedia/VDBVDB
CUMPRINCהחזרת החזר הקרן המצטבר המשולם בגין הלוואה בין שתי תקופותקרןפיננסיות4591https://www.spectra.co.il/excel-pedia/CUMPRINCCUMPRINC
ACCRINTהחזרת הריבית המצטברת עבור נייר ערך הנושא ריבית תקופתיתריביתפיננסיות4500https://www.spectra.co.il/excel-pedia/ACCRINTACCRINT
ACCRINTMהחזרת הריבית המצטברת עבור נייר ערך הנושא ריבית במועד הפירעוןריביתפיננסיות4507https://www.spectra.co.il/excel-pedia/ACCRINTMACCRINTM
EFFECTהחזרת שיעור הריבית האפקטיבית השנתיתריביתפיננסיות4613https://www.spectra.co.il/excel-pedia/EFFECTEFFECT
INTRATEהחזרת שיעור הריבית עבור נייר ערך שהושקע במלואוריביתפיננסיות4645https://www.spectra.co.il/excel-pedia/INTRATEINTRATE
IPMTהחזרת תשלום הריבית עבור השקעה בתקופה נתונהריביתפיננסיות4646https://www.spectra.co.il/excel-pedia/IPMTIPMT
ISPMTחישוב הריבית המשולמת במהלך תקופה ספציפית של השקעהריביתפיננסיות4658https://www.spectra.co.il/excel-pedia/ISPMTISPMT
NOMINALהחזרת שיעור הריבית הנומינלית השנתיתריביתפיננסיות4689https://www.spectra.co.il/excel-pedia/NOMINALNOMINAL
RATEהחזרת שיעור הריבית התקופתי של קצבה שנתיתריביתפיננסיות4719https://www.spectra.co.il/excel-pedia/RATERATE
RRIהחזרת שיעור ריבית שווה ערך עבור מגמת גידול של השקעה.ריביתפיננסיות4730https://www.spectra.co.il/excel-pedia/RRIRRI
CUMIPMTהחזרת הריבית המצטברת המשולמת בין שתי תקופותריביתפיננסיות4590https://www.spectra.co.il/excel-pedia/CUMIPMTCUMIPMT
PERCENTILEהפונקציה מחזירה את המאיון ה- k של ערכים בטווחאחוזיםתאימות5557https://www.spectra.co.il/excel-pedia/PERCENTILEPERCENTILE
PERCENTRANKהפונקציה מחזירה את המאיון ה- k של ערכים בטווח.אחוזיםתאימות5558https://www.spectra.co.il/excel-pedia/PERCENTRANKPERCENTRANK
QUARTILEהפונקציה מחזירה את הרביעון של ערכת נתונים.אחוזיםתאימות5562https://www.spectra.co.il/excel-pedia/QUARTILEQUARTILE
STDEVהפונקציה מעריכה את סטיית התקן לפי מדגם.סטית תקןתאימות5567https://www.spectra.co.il/excel-pedia/STDEVSTDEV
STDEVPהפונקציה מחשבת סטיית תקן בהתבסס על האוכלוסיה כולה הנתונה כארגומנטים.סטית תקןתאימות5571https://www.spectra.co.il/excel-pedia/STDEVPSTDEVP
VARהפונקציה מעריכה את השונות בהתבסס על מדגם.שונותתאימות5574https://www.spectra.co.il/excel-pedia/VARVAR
VARPהפונקציה מחשבת שונות על בסיס האוכלוסיה כולה.שונותתאימות5576https://www.spectra.co.il/excel-pedia/VARPVARP
MODEהפונקציה MODE מחזירה את הערך השכיח ביותר במערך או בטווח נתונים.שכיחותתאימות5555https://www.spectra.co.il/excel-pedia/MODEMODE
DATEVALUEהפונקציה ממירה תאריך המאוחסן כטקסט למספר סידורי ש- Excel מזהה בתור תאריך.המרהתאריך ושעה5584https://www.spectra.co.il/excel-pedia/DATEVALUEDATEVALUE
DAYהמרת מספר סידורי ליום בחודשהמרהתאריך ושעה4502https://www.spectra.co.il/excel-pedia/DAYDAY
HOURהמרת מספר סידורי לשעההמרהתאריך ושעה4634https://www.spectra.co.il/excel-pedia/HOURHOUR
MINUTEהמרת מספר סידורי לדקההמרהתאריך ושעה4679https://www.spectra.co.il/excel-pedia/MINUTEMINUTE
MONTHהמרת מספר סידורי לחודשהמרהתאריך ושעה4683https://www.spectra.co.il/excel-pedia/MONTHMONTH
SECONDהמרת מספר סידורי לשניההמרהתאריך ושעה4732https://www.spectra.co.il/excel-pedia/SECONDSECOND
TIMEVALUEהמרת שעה בתבנית טקסט למספר סידוריהמרהתאריך ושעה4755https://www.spectra.co.il/excel-pedia/TIMEVALUETIMEVALUE
WEEKDAYהמרת מספר סידורי ליום בשבועהמרהתאריך ושעה4770https://www.spectra.co.il/excel-pedia/WEEKDAYWEEKDAY
WEEKNUMהמרת מספר סידורי למספר המייצג את מיקום השבוע מבחינה מספרית בתוך שנההמרהתאריך ושעה4771https://www.spectra.co.il/excel-pedia/WEEKNUMWEEKNUM
YEARהמרת מספר סידורי לשנההמרהתאריך ושעה4776https://www.spectra.co.il/excel-pedia/YEARYEAR
DATEהפונקציה DATE מחזירה את המספר הסידורי הרציף המייצג תאריך מסוים.זמןתאריך ושעה4501https://www.spectra.co.il/excel-pedia/DATEDATE
DATEDIFחישוב מספר הימים, החודשים או השנים בין שני תאריכים.זמןתאריך ושעה5583https://www.spectra.co.il/excel-pedia/DATEDIFDATEDIF
DAYSהחזרת מספר הימים בין שני תאריכיםזמןתאריך ושעה4503https://www.spectra.co.il/excel-pedia/DAYSDAYS
DAYS360חישוב מספר הימים בין שני תאריכים בהתבסס על שנה בת 360 יוםזמןתאריך ושעה4504https://www.spectra.co.il/excel-pedia/DAYS360DAYS360
EDATEהחזרת המספר הסידורי של התאריך שהוא מספר החודשים שצוין לפני או אחרי תאריך ההתחלהזמןתאריך ושעה4505https://www.spectra.co.il/excel-pedia/EDATEEDATE
EOMONTHהחזרת המספר הסידורי של היום האחרון בחודש לפני או אחרי מספר חודשים שצוין.זמןתאריך ושעה4506https://www.spectra.co.il/excel-pedia/EOMONTHEOMONTH
ISOWEEKNUMהחזרת המספר של השבוע בשנה לפי תקן ISO עבור תאריך נתון.זמןתאריך ושעה5585https://www.spectra.co.il/excel-pedia/ISOWEEKNUMISOWEEKNUM
NETWORKDAYSהחזרת מספר ימי העבודה המלאים בין שני תאריכיםזמןתאריך ושעה4687https://www.spectra.co.il/excel-pedia/NETWORKDAYSNETWORKDAYS
NETWORKDAYS.INTLהחזרת מספר ימי העבודה המלאים בין שני תאריכים באמצעות פרמטרים המציינים אילו וכמה ימים הם סוף שבועזמןתאריך ושעה4688https://www.spectra.co.il/excel-pedia/NETWORKDAYS.INTLNETWORKDAYS.INTL
NOWהחזרת המספר הסידורי של התאריך והשעה הנוכחייםזמןתאריך ושעה4694https://www.spectra.co.il/excel-pedia/NOWNOW
TIMEהחזרת המספר הסידורי של שעה מסוימתזמןתאריך ושעה4754https://www.spectra.co.il/excel-pedia/TIMETIME
TODAYהחזרת המספר הסידורי של התאריך של היוםזמןתאריך ושעה4756https://www.spectra.co.il/excel-pedia/TODAYTODAY
WORKDAYהחזרת המספר הסידורי של התאריך לפני או אחרי מספר ימי עבודה שצויןזמןתאריך ושעה4772https://www.spectra.co.il/excel-pedia/WORKDAYWORKDAY
WORKDAY.INTLהפונקציה מחזירה את המספר הסידורי של התאריך שלפני או אחרי מספר ימי עבודה שצויןזמןתאריך ושעה5586https://www.spectra.co.il/excel-pedia/WORKDAY.INTLWORKDAY.INTL
YEARFRACהחזרת חלק השנה המייצג את מספר הימים המלאים בין start_date ל- end_dateזמןתאריך ושעה4777https://www.spectra.co.il/excel-pedia/YEARFRACYEARFRAC

מדריך הפונקציות באקסל
מדריך הפונקציות הוא כלי שמסייע באיתור הפונקציה הנחוצה. המדריך נבנה באופן שמאפשר לחפש פונקציה במספר דרכים שונות:
לפי שם הפונקציה  
אם שם הפונקציה המבוקשת ידוע - ניתן להקליד אותו בשורת החיפוש, או למיין את רשימת הפונקציות לפי שם (בעזרת החיצים שליד הכותרת "שם הפונקציה").
לפי סוג הפונקציה
באקסל  הפונקציות מסווגות לפי סוג, בהתאם לתחום שבו הן עוסקות: מתמטיקה וטריגונומטריה, טקסט,תאריך, מידע והפניה, וכו'. ניתן להקליד את סוג הפונקציה המבוקש בשורת החיפוש, או למיין את רשימת הפונקציות לפי סוג (בעזרת החיצים שליד הכותרת "סוג הפונקציה"). באופן זה נקבל רשימה של כל הפונקציות מהסוג המבוקש, ונמצא בתוכה את הפונקציה המבוקשת בעזרת התיאור הקצר.
לפי נושא הפונקציה
בנוסף לתחום הכללי, כל הפונקציות במדריך מסווגות לפי הנושא הספציפי שבו הן עוסקות. כך למשל בתוך התחום הכללי של פונקציות סטטיסטיות, ניתן למצוא רק את אלו שעוסקות בנושא הספציפי של התפלגות ובתוך התחום של פונקציות פיננסיות את אלו שעוסקות בריבית - וכו. כדי לאתר פונקציה לפי נושא ניתן להקליד את הנושא המבוקש בשורת החיפוש, או למיין את רשימת הפונקציות לפי נושא (בעזרת החיצים שליד הכותרת "נושא"). באופן זה נקבל רשימה של כל הפונקציות שמתמקדות בנושא המבוקש, ונמצא בתוכה את הפונקציה המתאימה ביותר בעזרת התיאור הקצר.
WhatsApp דברו איתנו בוואטסאפ