VLOOKUP חלק ב'

נגן וידאו
שתפו עם חברים שעמוד זה יכול לסייע להם
Facebook
Twitter
LinkedIn
 • הפונקציה VLOOKUP

  הסבר לחלק ב' – מילוי טפסים

  בדוגמא שלפנינו, נביא את נתוני העובד לפי מספר העובד:

  כלומר, כאשר יש לפנינו מספר עובד כלשהו, נרצה לפי מספר העובד לדעת את שמו ופרטים נוספים עליו.

  את הנתונים אנו לוקחים מטבלת העובדים שלנו שבה שמות העובדים הם בטור C

  נעמוד לצד מספר העובד וניצור את פונקציית ה VLOOKUP שתביא לנו את שם העובד לפי המספר שלו

  קודם כל אנו יודעים שהמכנה המשותף בין הטבלאות הוא מספר העובד

  נעמוד בשורה הראשונה של הטופס וכאן ניצור את פונקציית ה VLOOKUP , נגדיר 4 נתונים:

  1. נראה לפונקציה את מספר העובד שלצידנו
  2. היכן הטבלה בה נחפש, כאשר נסמן את הטבלה ונתחיל בסימון מספר העובד, נסמן את כל הטבלה,
  3. באיזה עמודה נמצאת התשובה, כלומר באיזה טור נמצא שם העובד (3)
  4. האם נרצה שהחיפוש יהיה מדוייק ולא יתחשב באם הטבלה ממויינת או שלא. (0)

  בדוגמא השנייה, ניצור רשימה נפתחת ולפי השם שנבחר, נרצה שה VLOOKUP יביא לנו את פרטיו.

  כדי ליצור רשימה נפתחת, יש לעמוד במקום בו נרצה את הרשימה

  1. מתפריט נתונים – נבחר אימות נתונים
  2. נבחר באפשרות רשימה
  3. ובשאלה לגבי מקור הנתונים, נסמן את שמות העובדים מטבלת העובדים.

  נאשר

  כך נקבל תיבת שיח שכאשר נפתח אותה, נוכל לבחור שם עובד רצוי

  נבחר שם עובד וניצור VLOOKUP על מנת להביא את פרטיו

  נוכל לגרור את הפונקציה לשאר העמודות, אבל יש לשים לב לקבע את הטור שבו שם העובד ולקבע את טבלת הנתונים שממנה אנו מביאים את הנתונים

  ונוכל ליצור IFERROR כי למנוע את תצוגת השגיאה כאשר לא יבחר שם עובד,

  תחביר

  VLOOKUP (lookup_value, table_array, col_index_num, [range_lookup])‎

  ארגומנטים נדרשים

   lookup_value   הערך שברצונך לחפש לפיו. הערך שברצונך לחפש לפיו חייב להיות בעמודה הראשונה של טווח התאים שתציין ב- table-array .

  לדוגמה, אם table-array כולל את התאים B2:D7, הערך lookup_value שלך חייב להימצא בעמודה B. ראה האיור להלן. Lookup_value יכול להיות ערך או הפניה לתא.

  Table_array  טווח התאים שבו VLOOKUP יחפש את lookup_value ואת הערך המוחזר.

  העמודה הראשונה בטווח התאים חייבת להכיל את lookup_value (לדוגמה, Last Name בתמונה להלן). בנוסף, על טווח התאים להכיל את הערך המוחזר (לדוגמה, First Name באיור להלן) שברצונך למצוא.

  col_index_num  מספר העמודה (החל ב-1 עבור העמודה הימנית ביותר ב- table-array) המכילה את הערך המוחזר.

  ארגומנטים אופציונליים

  range_lookup ערך לוגי המציין אם ברצונך שהפונקציה VLOOKUP תאתר התאמה משוערת או התאמה מדויקת:

  • TRUE להנחה שהעמודה הראשונה בטבלה מסודרת בסדר מספרי או אלפביתי ולחיפוש הערך הקרוב ביותר. זוהי שיטת ברירת המחדל אם אינך מציין שיטה.
  • FALSE לחיפוש הערך המדויק בעמודה הראשונה.

  דוגמה

  הערות*

  בעיה מה השתבש
  הערך המוחזר שגוי אם range_lookup מקבל את הערך TRUE או אינו מצוין, העמודה הראשונה חייבת להיות ממוינת בסדר אלפביתי או מספרי. אם העמודה הראשונה אינה ממוינת, הערך המוחזר עלול להיות בלתי צפוי. מיין את העמודה הראשונה או השתמש ב- FALSE לקבלת התאמה מדויקת.
  ‎ #N/A בתא
  • אם range_lookup מקבל את הערך TRUE, אזי אם הערך ב- lookup_value קטן יותר מהערך הקטן ביותר בעמודה הראשונה של table_array, תקבל את ערך השגיאה ‎#N/A.
  • אם הערך של range_lookup הוא FALSE, ערך השגיאה ‎#N/A פירושו שהמספר המדויק לא נמצא.

  לקבלת מידע נוסף אודות פתרון שגיאות ‎#N/A בפונקציה VLOOKUP, ראה כיצד לתקן שגיאת ‎#N/A בפונקציה VLOOKUP.

  ‎#REF!‎ בתא אם col_index_num גדול ממספר העמודות במערך הטבלאות, תקבל את הREF! ‎.

  לקבלת מידע נוסף אודות פתרוןREF! שגיאות ב-VLOOKUP, ראה כיצד לתקן שגיאתREF!.

  השגיאה ‎#VALUE!‎ בתא אם table_array קטן מ-1, תקבל את הVALUE! ‎.

  לקבלת מידע נוסף אודות פתרוןVALUE! שגיאות ב-VLOOKUP, ראה כיצד לתקן שגיאתVALUE! בפונקציה VLOOKUP.

  ‎#NAME?‎ בתא הNAME? בדרך כלל, ערך השגיאה פירושו שהנוסחה חסרה. כדי לחפש שם של אדם כלשהו, הקפד להשתמש בהצעות מחיר סביב השם בנוסחה. לדוגמה, הזן את השם כ- "פונטנה" ב-= VLOOKUP ("פונטנה", B2: E7, 2, FALSE).

  לקבלת מידע נוסף, ראה כיצד לתקן שגיאתNAME!.

   

  *כפי שמופיעות באתר התמיכה לאופיס של מיקרוסופט   

להצעת מחיר לעסקים
וארגונים בלבד צרו קשר
03-6998844