PRICEMAT

הפונקציה מחזירה את המחיר של אג”ח המשלם ריבית בעת הפירעון בערך נקוב של 100$

MDURATION

הפונקציה מחזירה את המח”מ (לפי נוסחת Macauley) של אג”ח בעל ערך נקוב משוער של $100.

PRICE

הפונקציה מחזירה את המחיר של אג”ח הנושא ריבית תקופתית שלו ערך נקוב של $100

PRICEDISC

הפונקציה מחזירה את המחיר לערך נקוב של $100 של אג”ח שנמכר בנכיון (הנחה).

YIELDDISC

החזרת התשואה השנתית עבור נייר ערך שנוכה; לדוגמה, איגרת חוב ממשלתית

COUPDAYBS

החזרת מספר הימים שחלפו מתחילת תקופת השובר עד לתאריך הסדרת החשבון