SYD

הפונקציה מחזירה את ה”פחת לפי סכום ספרות” של של נכס עבור תקופה שצוינה.

VDB

החזרת הפחת של נכס עבור תקופה שצוינה או תקופה חלקית באמצעות שיטת יתרה פוחתת

DB

החזרת הפחת של נכס עבור תקופה שצוינה באמצעות שיטת היתרה הפוחתת הקבועה

DDB

החזרת הפחת של נכס עבור תקופה שצוינה באמצעות שיטת היתרה הפוחתת הכפולה